ปฏิบัติการที่ 7 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการที่ 7 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า by Mind Map: ปฏิบัติการที่  7 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า

1. วัตถุประสงค์

1.1. เพื่อศึกษาหลักการของกระบวนการการแยกสลายด้วยไฟฟ้า (electrolysis)

1.2. เพื่อศึกษาวิธีการแยกสลายด้วยไฟฟ้าของน้ำ

1.3. เพื่อหาน้ำหนักอะตอมของทองแดงโดยวิธีทางการแยกสลายด้วยไฟฟ้า

2. ความหมาย

2.1. การเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยอาศัยพลังงานจากภายนอก

3. อุปกรณ์

3.1. ขั้วไฟฟ้าทำด้วยลวดนิโครมที่มีหลอดหุ้ม

3.2. บิวเรตขนาด 50 ลบ.ซม.

3.3. บีกเกอร์ขนาด 250 ลบ.ซม.

3.4. กระบอกตวงขนาด 50 ลบ.ซม.

3.5. ขั้วไฟฟ้าทำด้วยลวดทองแดง

3.6. นาฬิกาจับเวลา

3.7. แอมป์มิเตอร์

3.8. เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง

3.9. ไม้บรรทัด

4. สารเคมี

4.1. กรดซัลฟิวริก ความเข้มข้น 0.5 M

5. ส่วนสำคัญของกระบวนการ

5.1. แหล่งให้พลังงานไฟฟ้า

5.2. ขั้วไฟฟ้า (electrode)

5.3. สารละลายอิเล็กโทรไลต์ (electrolyte)

5.3.1. คือ สารละลายที่นำไฟฟ้าได้

6. แอโนด

6.1. เป็นขั้วที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

7. แคโทด

7.1. เป็นขัวที่เกิดปฏิกิริยารีดักชัน