ปฏิบัติการที่ 1 ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการที่ 1 ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการที่ 1 ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี

1. วัตถุประสงค์

1.1. เพื่อหาความจุความร้อนของแคลอริมิเตอร์(Calorimeter)

1.2. เพื่อหาค่าความร้อนของปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรดแก่กับเบสแก่

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

2.1. เทอร์โมมิเตอร์ ขนาด 100 องศาเซลเซียส 1 อัน

2.2. แท่งกวนแบบวงแหวน 1 อัน

2.3. ถ้วยพลาสติกหุมด้วยโฟม 1 ใบ

2.4. บีกเกอร์ขนาด 400 ลูกบากศ์เซนติเมตร 1 ใบ

2.5. บีกเกอร์ขนาด 50 ลูกบากศ์เซนติเมตร 1 ใบ

2.6. ปิเปตขนาด 1 ลูกบากศ์เซนติเมตร 1 อัน