Диференціальне числення функції однієї змінної

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Диференціальне числення функції однієї змінної by Mind Map: Диференціальне числення функції однієї змінної

1. Змістові модулі

1.1. ЗМ 1. Вступ до аналізу

1.1.1. Тема 1. Елементи теорії множин та дійсні числа

1.1.2. Тема 2. Функції

1.1.3. Тема 3. Границя числової послідовності

1.1.4. Тема 4. Границя і неперервність функції

1.1.5. Модульний контроль

1.1.5.1. Колоквіум

1.1.5.2. Модульна контрольна робота за модулем "Границя послідовності"

1.2. ЗМ 2. Похідна та її застосування

1.2.1. Тема 5. Похідна і диференціал функції однієї змінної

1.2.2. Тема 6. Застосування похідної

1.2.3. Розрахунково-графічна робота

1.2.4. Модульний контроль

2. Загальні відомості про курс

2.1. Методичні рекомендації до роботи з курсом

2.2. Робоча програма

2.3. Обов'язкові види робіт

2.4. Критерії оцінювання

2.5. Глосарій

2.6. Консультація (форум)

2.7. Новинний форум