Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี by Mind Map: ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี

วัตถุประสงค์

เพื่อหาค่าความจุความร้อนของแคลอริมิเตอร์

เพื่อหาค่าความร้อนของปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรดกับเบสแก่

แคลอริเมตรี

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความร้อนในปฏิกิริยาเคมีในแง่ของความร้อน

ปฏิกิริยาเคมี

ปฏิกิริยาแบบคายความร้อน(-)

ปฏิกิริยาแบบดูดความร้อน(+)

แคลอริมิเตอร์

เครื่องมือที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกับความร้อนที่เปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยา

วัดได้จากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของระบบ

พลังงานความร้อนในปฏิกิริยาเคมีที่เปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า " ความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยา "