Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี by Mind Map: ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี

วัตถุประสงค์

เพื่อหาค่าความจุความร้อนของแคลอริมิเตอร์

เพื่อหาค่าความร้อนของปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรดกับเบสแก่

แคลอริเมตรี

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความร้อนในปฏิกิริยาเคมีในแง่ของความร้อน

ปฏิกิริยาเคมี

ปฏิกิริยาแบบคายความร้อน(-)

ปฏิกิริยาแบบดูดความร้อน(+)

แคลอริมิเตอร์

เครื่องมือที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกับความร้อนที่เปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยา

วัดได้จากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของระบบ

พลังงานความร้อนในปฏิกิริยาเคมีที่เปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า " ความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยา "