ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี by Mind Map: ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี

1. วัตถุประสงค์

1.1. เพื่อหาค่าความจุความร้อนของแคลอริมิเตอร์

1.2. เพื่อหาค่าความร้อนของปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรดกับเบสแก่

2. แคลอริเมตรี

2.1. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความร้อนในปฏิกิริยาเคมีในแง่ของความร้อน

3. ปฏิกิริยาเคมี

3.1. ปฏิกิริยาแบบคายความร้อน(-)

3.2. ปฏิกิริยาแบบดูดความร้อน(+)

4. แคลอริมิเตอร์

4.1. เครื่องมือที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกับความร้อนที่เปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยา

4.2. วัดได้จากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของระบบ

5. พลังงานความร้อนในปฏิกิริยาเคมีที่เปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า " ความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยา "