ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 เรื่องสมดุลเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 เรื่องสมดุลเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 เรื่องสมดุลเคมี

1. K = ([C]^c)([D]^d)/([A]^a)([B]^b)

2. ถ้ารบกวนสมดุลของระบบ ระบบจะปรับเข้าสู่สมดุลใหม่ เป็นหลักของเลอซาเตลิเยร์

3. ปฏิกิริยาที่ย้อนกลับได้จะอยู่ในสภาวะสมดุลเมื่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ

4. วัตถุประสงค์

4.1. เพื่อศึกษาลักษณะของสถานะสมดุลเคมี

4.2. เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิที่มีต่อสถานะสมดุลเคมี

5. หลักการทดลอง

6. สารเคมีในการทดลอง

6.1. CoCl2.6H2O

6.2. Co(NO3)2.6H2O

6.3. CoCl2 4 M

6.4. Co(NO3)2 4 M ในน้ำ

6.5. Co(NO3)2 4 M ในเอธานอล

6.6. เอธานอล

6.7. อะซีโทน

6.8. HCl เข้มข้น

7. นำ Co(NO3)2 4 M ในน้ำ ใส่ขวดชมพู่แล้วเติม HCl เข้มข้น

8. อุปกรณ์การทดลอง

8.1. หลอดทดลอง 10 ลบ.ซม

8.2. หลอดทดลอง 20 ลบ.ซม

8.3. บีกเกอร์ 50ลบ.ซม

8.4. กระบอกตวง 10ลบ.ซม

8.5. เทอร์โมมิเตอร์

8.6. กระดาษกรอง

8.7. ขวดชมพู่ 150ลบ.ซม

9. การทดลอง

9.1. ตอนที่ 1

9.1.1. บันทึกสีของ CoCl2.6H2O และ Co(NO3)2.6H2O

9.1.2. นำสารทั้งสองเติมน้ำกลั่น

9.1.3. ทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนน้ำกลั่นมาใช้อธานอลและอะซีโทนแทน

9.1.3.1. นำไปไว้ในอุณหภูมิต่างๆกัน

9.2. ตอนที่ 2

9.2.1. นำ Co(NO3)2 4 M ในน้ำ ใส่ขวดชมพู่แล้วเติม HCl เข้มข้น

9.2.2. นำสารที่ได้มาใส่น้ำกลั่น

9.2.3. ทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนมาใช้ Co(NO3)2 4 M ในเอธานอล แทน Co(NO3)2 4 M ในน้ำ

9.3. ตอนที่ 3