ปฏิบัติการเรื่อง "สมดุลเคมี"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการเรื่อง "สมดุลเคมี" by Mind Map: ปฏิบัติการเรื่อง "สมดุลเคมี"

1. สารเคมี

1.1. เอธานอล

1.2. อะซิโทน

1.3. กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น

1.4. สารละลาย 0.4M CoCl2

1.5. สารละลาย 0.4M Co(NO3)2

1.6. สารละลาย 0.4M Co(NO3)2 ในอธานอล

1.7. CoCl2.6H2O

1.8. Co(NO3)2.6H2O

2. วัตุประสงค์

2.1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของสถานะสมดุล (Equilibrium state)

2.2. เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล

3. วิธีการทดลอง

3.1. ตอนที่ 1 สถานะสมดุล

3.2. ตอนที่ 2 ผลของความเข้มข้นต่อสถานะสมดุล

3.3. ตอนที่ 3 ผลของอุณหภูมิต่อสภาวะสมดุล

4. บทนำ

4.1. การเปลี่ยนแปลงทางเคมีส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ย้อนกลับได้(reversible process)ในขณะที่เกิดปฏิกิริยา อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า จะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากความเข้มข้นจะลดลง และอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับจะสูงขึ้น ถ้าอัตราทั้งสองเท่ากัน จะเกิดสถานะสมดุล แต่ระบบไม่ได้หยุดนิ่ง ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

4.2. หลักของเลอชาเตลิเยร์ ถ้ารบกวนสมดุลของระบบ ระบบจะเสียสมดุลไปแล้วระบบจะปรับตัวเข้าสู่สถานะสมดุลใหม่อีกครั้ง โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ทำให้การรบกวนลดลง

5. อุปกรณ์

5.1. หลอดทดลองขนาด 10 และ 20 cm3

5.2. ขวดรูปชมพู่ขนาด 150 cm3

5.3. บีกเกอร์ขนาด 50 cm3

5.4. กระบอกตวงขนาด 10 cm3

5.5. เทอร์โมมิเตอร์

5.6. กระดาษกรอง