ปฏิบัติการเคมีที่ 3 สมดุลเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการเคมีที่ 3 สมดุลเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการเคมีที่ 3  สมดุลเคมี

1. อุปกรณ์

1.1. บีกเกอร์ขนาด 50 ลบ.ซม.

1.2. เทอร์โมมิเตอร์

1.3. กระบอกตวงขนาด 10 ลบ.ซม

1.4. กระดาษกรอง

2. ตอนที่ 3

2.1. นำสารละลาย 0.4 M Co(NO3)2 ในน้ำมา 2.5 ลบ.ซม. ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 150 ลบ.ซม. เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นลลไปครั้งละ 30 หยด เขย่าให้เข้ากัน สารละลายที่ได้จะมีสีม่วง

2.2. แบ่งสารละลายสีม่วงใส่ลงในหลอดทดลอง 3 หลอด หลอดละเท่าๆกัน หลอดที่ 1 นำไปแช่ในน้ำแข็ง หลอดที่ 2 นำไปแช่ในน้ำร้อน หลอดที่ 3 วางไว้ที่อุณหภูมิภ้อง

2.3. บันทึกผลที่เปลี่ยนแปลง อธิบายผลการทดลอง

3. ตอนที่ 2

3.1. นำสารละลาย 0.4 M Co(NO3)2 ในน้ำมา 2.5 ลบ.ซม. ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 150ลบ.ซม.

3.2. เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นลลไปครั้งละ 20 หยด เขย่าให้เข้ากันทุกครั้งที่เติมกรดลงไป บันทึกสีของสารละลายหลังจากเติมกรดแต่ละครั้ง และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็น

3.3. นำสารละลายจากข้อ 1 มาเติมน้ำกลั่นครั้งละ 2 ลบ.ซม. 3 ครั้ง บันทึกสีของสารละลายหลังจากเติมน้ำกลั่นแต่ละครั้ง และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็น

3.4. ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 1 และ 2 โดยใช้0.4 M Co(NO3)2 ในเอธานอล 2.5ลบ.ซม. แทน แต่เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นลงไปครั้งละ 0.1 ลบ.ซม. หรือ 2 หยด บันทึกผล

3.5. เปรียบเทียบปริมาณของคลอไรด์ที่ต้องการใช้ในการทำให้สารละลายเกิดสีน้ำเงินในสารละลายที่มีแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายกับสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย

4. สารเคมี

4.1. สารละลาย 0.4 M CoCl2

4.2. สารละลาย 0.4 M Co(NO3)2

4.3. สารละลาย 0.4 M Co(NO3)2 ในเอธานอล

4.4. อะซิโทน

4.5. เอธานอล

4.6. conc.HCl

4.7. CoCl2 . 6H2O

4.8. Co(NO3)2 . 6H2O

5. ตอนที่ 1

5.1. บันทึกสีของ CoCl2 . 6H2O และ Co(NO3)2 . 6H2O ที่อยู่ในรูปของแข็ง

5.2. นำหลอดทดลองมา 2 หลอด หลอดหนึ่งใส่ CoCl2 . 6H2O 2-3 ผลึก อีกหลอดหนึ่งใส่ Co(NO3)2 . 6H2O 2-3 ผลึก เติมน้ำกลั่นหลอดละ 1 ลบ.ซม. เขย่าให้ละลาย บันทึกสีของสารละลาย

5.3. ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 2 แต่ใช้เอธานอล และอะซิโทน เป็นตัวทำละลายแทนน้ำ บันทึกสีของสารละลาย อธายผลการทดลองโดยใช้หลักของสมดุล