ปฏิบัตการที่3 สมดุลเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัตการที่3 สมดุลเคมี by Mind Map: ปฏิบัตการที่3 สมดุลเคมี

1. วิธีทำ

1.1. ตอนที่1

1.1.1. 1. บันทึกสีของ CoCl2 . 6H2O และ Co(NO3)2 . 6H2O ที่อยู่ในรูปของแข็ง

1.1.2. 2. นำหลอดทดลองมา 2 หลอด หลอดหนึ่งใส่ CoCl2 . 6H2O 2-3 ผลึก อีกหลอดหนึ่งใส่ Co(NO3)2 . 6H2O 2-3 ผลึก เติมน้ำกลั่นหลอดละ 1 ลบ.ซม. เขย่าให้ละลาย บันทึกสีของสารละลาย

1.1.3. 3. ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 2 แต่ใช้เอธานอล และอะซิโทน เป็นตัวทำละลายแทนน้ำ บันทึกสีของสารละลาย อธายผลการทดลองโดยใช้หลักของสมดุล

1.2. ตอนที่ 2

1.2.1. 1. นำสารละลาย 0.4 M Co(NO3)2 ในน้ำมา 2.5 ลบ.ซม. ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 150 ลบ.ซม. เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นลลไปครั้งละ 20 หยด เขย่าให้เข้ากันทุกครั้งที่เติมกรดลงไป บันทึกสีของสารละลายหลังจากเติมกรดแต่ละครั้ง และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็น

1.2.2. 2. นำสารละลายจากข้อ 1 มาเติมน้ำกลั่นครั้งละ 2 ลบ.ซม. 3 ครั้ง บันทึกสีของสารละลายหลังจากเติมน้ำกลั่นแต่ละครั้ง และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็น

1.2.3. 3. ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 1 และ 2 โดยใช้0.4 M Co(NO3)2 ในเอธานอล 2.5ลบ.ซม. แทน แต่เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นลงไปครั้งละ 0.1 ลบ.ซม. หรือ 2 หยด บันทึกผล

1.2.4. 4. เปรียบเทียบปริมาณของคลอไรด์ที่ต้องการใช้ในการทำให้สารละลายเกิดสีน้ำเงินในสารละลายที่มีแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายกับสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย

1.3. ตอนที่ 3

1.3.1. 1. นำสารละลาย 0.4 M Co(NO3)2 ในน้ำมา 2.5 ลบ.ซม. ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 150 ลบ.ซม. เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นลลไปครั้งละ 30 หยด เขย่าให้เข้ากัน สารละลายที่ได้จะมีสีม่วง

1.3.2. 2. แบ่งสารละลายสีม่วงใส่ลงในหลอดทดลอง 3 หลอด หลอดละเท่าๆกัน หลอดที่ 1 นำไปแช่ในน้ำแข็ง หลอดที่ 2 นำไปแช่ในน้ำร้อน หลอดที่ 3 วางไว้ที่อุณหภูมิภ้อง บันทึกผลที่เปลี่ยนแปลง อธิบายผลการทดลอง

2. วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของภาวะสมดุล

2.2. เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล

3. อุปกรณ์และสารเคมี

3.1. บีกเกอร์ขนาด 50 ลบ.ซม.

3.2. กระบอกตวงขนาด 10 ลบ.ซม.

3.3. เทอร์โมมิเตอร์

3.4. กระดาษกรอง

3.5. CoCl2 . 6H2O

3.6. Co(NO3)2 . 6H2O

3.7. สารละลาย 0.4 M CoCl2

3.8. สารละลาย 0.4 M Co(NO3)2

3.9. สารละลาย 0.4 M Co(NO3)2 ในเอธานอล

3.10. เอธานอล

3.11. อะซิโทน

3.12. conc.HCl