ระบบ Brandner

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบ Brandner by Mind Map: ระบบ Brandner

1. Frontend

1.1. หน้า product

1.1.1. ตำแหน่ง

1.1.1.1. บน(PT01)

1.1.1.2. ซ้าย(PL01)

1.1.1.3. ขวา(PR01)

1.1.1.4. ล่าง(PB01)

1.2. หน้า Buyers

1.2.1. ตำแหน่ง

1.2.1.1. บน(BT01)

1.2.1.2. ซ้าย(BL01)

1.2.1.3. ขวา(BR01)

1.2.1.4. ล่าง(BB01)

2. Backoffice

2.1. ตั้งค่าการจัดการแบรน์เนอร์รวม

2.1.1. เวลาการหมุนเวียนของแบร์นเนอร์เช่น ให้เลื่อนแบร์นเนอร์ทุกๆกี่นาที กี่วินาที

2.1.2. จำนวนการแสดงแบร์นเนอร์ต่อครั้ง เช่น 10ป้ายต่อครั้ง

2.1.3. กำหนดระยะเวลาวันที่ต้องการให้แสดง

2.1.3.1. 10 วัน

2.1.3.2. 20 วัน

2.1.3.3. 30 วัน

2.1.3.4. 40 วัน

2.1.4. ลักษณะการแสดง

2.1.4.1. แบบสุ่มแสดง(Random)

2.1.4.2. แบบตามสิทธิของ supplier

2.1.4.2.1. Platinum

2.1.4.2.2. Gold

2.1.4.2.3. Consumer

2.1.4.3. แบบเรียงตามวันที่ล่าสุด(DESC)

2.2. จัดการตำแหน่งแบร์นเนอร์

2.2.1. Platinum

2.2.1.1. การจัดการ

2.2.1.1.1. เพิ่ม

2.2.1.1.2. ลบ

2.2.1.1.3. แก้ไข

2.2.2. ตำแหน่ง Gold

2.2.2.1. การจัดการทั่วไปเหมือน Plattinum

2.2.3. ตำแหน่ง Consumer

2.2.3.1. การจัดการทั่วไปเหมือน Plattinum

2.3. รายงานสถิติการคลิกแบร์นเนอร์

2.3.1. สถิติการคลิกแบร์นเนอร์รวม(อยู่แถบด้านบน)

2.3.1.1. บน

2.3.1.2. ขวา

2.3.1.3. ล่าง

2.3.1.4. ซ้าย

2.3.2. ข้อมูล log ที่แสดง

2.3.2.1. ชื่อแบร์นเนอร์

2.3.2.2. ตำแหน่งที่แสดง

2.3.2.3. หน้าที่แสดง

2.3.2.4. รหัสสมาชิก

2.3.2.5. จำนวนการแสดงของแบร์นเนอร์ต่อครั้ง

2.3.2.6. จำนวนการคลิกชมแต่ละแบร์นเนอร์

2.3.2.7. IP Address

2.3.3. การจัดการ

2.3.3.1. ลบ