کلیات

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
کلیات by Mind Map: کلیات

1. مدیریت مالی

1.1. منابع

1.1.1. بدهی ها

1.1.2. حقوق صاحبان سرمایه

1.2. مصارف

1.2.1. دارایی های ثابت

1.2.2. سرمایه گذاری های بلند مدت

1.2.3. دارایی های جاری

1.3. اهداف

1.3.1. حداکثر رساندن ثروت سهامداران

1.3.1.1. ریسک

1.3.1.1.1. ریسک تجاری

1.3.1.1.2. ریسک مالی

1.3.1.2. بازده

1.3.1.2.1. افزایش قیمت سهام

1.3.1.2.2. دریافت سود

1.3.1.3. محدودیت های سودآوری

1.3.1.3.1. ممکن است سود افزایش یابد اما به دلیل آنکه با ریسک زیادی بوده قیمت سهام را کاهش می دهد

1.3.1.3.2. سود قابل دست کاری است

1.3.1.3.3. سود ارزش زمانی پول را لحاظ نمی کند

1.3.1.3.4. حداکثر سازی سود هدفی کوتاه مدت است و اهداف بلند مدت را نادیده می گیرد

1.3.1.4. تعیین اندازه شرکت و نرخ رشد آتی آن

1.3.1.5. تعیین بهترین ترکیب دارایی ها

1.3.1.6. تعیین بهترین منابع شرکت

1.3.1.7. منافع اجتماعی

1.3.1.7.1. منافع مصرف کنندگان

1.3.1.7.2. منافع کارکنان

1.3.1.7.3. منافع افراد دیگر جامعه

1.3.2. بقای شرکت در صنعت

1.3.3. پیشی گرفتن از رقبا

1.3.4. به حداقل رساندن هزینه ها

1.3.5. به حداکثر رساندن رشد پیوسته سود

1.3.6. به حداکثر رساندن فروش و سود بازار

1.3.7. جلوگیری از بروز مشلات مالی و ورشکستگی

1.4. وظایف مدیریت مالی

1.4.1. سرمایه گذاری و یا مدیریت در مصارف

1.4.2. تامین مالی

1.4.3. وظایف مربوط به سودآوری

1.4.3.1. کنترل هزینه ها

1.4.3.2. قیمت گذاری

1.4.3.3. پیش بینی سود

1.5. معاونت امور مالی

2. شرکت های مالی

2.1. موسسه انفرادی

2.1.1. مالکیت یک نفره

2.1.2. مسئولیت فرد نامحدود

2.1.3. طول عمر محدود

2.2. شرکت های تضامنی

2.2.1. مالکیت دو یا چند نفره

2.2.2. در برابر تعهدات مسئولیت نامحدود

2.2.3. طول عمر محدود

2.2.4. دشواری انتقال

2.3. شرکت سهامی

2.3.1. گرفتن وام با نام خود

2.3.2. مالکیت این نوع شرکت به آسانی قابل انتقال است

2.3.3. طول عمر نامحدود

2.3.4. اشکال بزرگ

2.3.4.1. باید دو بار مالیات بپردازند

3. تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت های تجاری

3.1. مزیت

3.1.1. امکان تداوم فعالیت ها برای شرکت ها

3.1.2. سهولت بخشیدن به نقل و انتقال

3.1.3. امکان استفاده بیشتر از مدیران متخصص

3.2. معایب

3.2.1. هزینه نمایندگی

3.2.1.1. هزینه نظارت بر عملیات

3.2.1.2. هزینه مربوط به ساختار سازمانی

3.2.1.3. راهکارهای کاهش هزینه نمایندگی

3.2.1.3.1. افزایش پاداش و حقوق مدیران

3.2.1.3.2. مداخله مستقیم سهامداران در امور شرکت

3.2.1.3.3. تهدید به اخراج مدیران

3.2.1.3.4. تهدید به خرید سهام شرکت توسط رقبا

3.2.2. روابط نمایندگی

3.2.2.1. رابطه نمایندگی بین مدیران و سهامداران

3.2.2.2. رابطه بین مدیران و بستانکاران

4. چرخه تجاری

4.1. رکود اقتصادی

4.1.1. راههای پیشگیری

4.1.1.1. سیاست های مالی

4.1.1.2. سیاست های پولی

4.2. رونق اقتصادی

4.2.1. نرخ بیکاری حداقل

4.3. بحران اقتصادی

4.4. بهبود اقتصادی

5. بازار کارا

5.1. شرایط به وجود آمدن بازار کارا

5.1.1. حضور تعداد زیادی سرمایه گذار منطقی که بدنبال حداکثر کردن سود خود باشند و به طور فعال در بازار مشارکت داشته باشند

5.1.2. اطلاعات به صورت تصادفی ایجاد می شوند

5.1.3. دریافت اطلاعات بدون هزینه است

5.1.4. سرمایه گذاران در برابر اطلاعات جدید به سرعت عکس العمل نشان می دهند

5.2. کارایی عملیاتی

5.2.1. اطلاعات به راحتی در اختیار همه قرار می گیرند

5.3. کارایی تخصیصی

5.3.1. سرعت بالا و هزینه پایین

5.4. کارایی اطلاعاتی

5.4.1. سرمایه گذاری مناسب