Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ПСИХОЛОГІЯ САМОСВІДОМОСТІ by Mind Map: ПСИХОЛОГІЯ
САМОСВІДОМОСТІ
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ПСИХОЛОГІЯ САМОСВІДОМОСТІ

Модуль І. ПРОБЛЕМА САМОСВІДОМОСТІ У ПСИХОЛОГІЇ

Філософсько-психологічні аспекти феномену самосвідомості

Філософські засади самомвідомості, Античність, Розробка поняття самопізнання, Сократ ідеї, Геракліт ідеї, Августин ідеї, Відкриття поняття рефлексії (Плотін), Підкреслення значимості іншої людини для самопізнання (Августин), Середньовіччя, Розгляд усвідомлення себе як поетапного процесу, Фома Аквінський - схема роботи душі, Філософія Нового часу, Введення поняття самосвідомості (Декарт), Наголошення на значенні досвіду для усвідомлення себе (Локк), Розмежовування поняття свідомості та самосвідомості і надання первинності свідомості (Лейбніц), Роль самовідчуттів в усвідомленні себе (Юм, Кондильяк), Німецька класична філософія, Виділення ціннісно-особистісного аспекту самосвідомості (Кант), Цілісність суб’єктно-об’єктивної структури самосвідомості (Фіхте), Розвиток форм самосвідомості (Гегель), Значення міжособистісного спілкування у формуванні Я-образу (Феєрбах), Самосвідомість те, що відрізняє людину від тварин (Маркс, Кант), Становлення самосвідомості через спілкування та предметну діяльність (Гегель, Маркс)

Самосвідомість в теоріях особистості, Функціональний підхід, Теорія особистості (В. Джемс), Психоаналітичний підхід, Психодинамічна теорія особистості (З. Фрейд), Індивідуальна теорія особистості (А. Адлер), Соціокультурна теорія особистості (К. Хортні), Его-теорія особистості (Е. Еріксон), Гуманістичний підхід, Диспозиційна теорія особистості (Г. Олпорт), Гуманістична теорія особистості (А.Маслоу), Гуманістична теорія особистості (Е. Фром), Феноменологічна теорія особистості (К. Роджерс), Структурний підхід, Теорія особистості (Р. Мейли), Соціологічний підхід, Соціологічна теорія особистості (П. Жане), Теорія «Дзеркального-Я» (Ч. Кулі), Соціально-психологічна концепція (Д. Мід)

Структура самосвідомості

Самосвідомість (за І.І.Чесноковою), самопізнання, Перший рівень - "Я та інша людина", самосприйняття, самоспостереження, Другий рівень - "Я та Я", самоаналіз, самоосмислення, ставлення до себе, емоційно-ціннісне ставлення до себе, самооцінка, аспекти самооцінювання, аналіз об’єктивно заданої реальності, аналіз комплексу якостей самого суб’єкту, рівні оцінювання, Співставлення рівня своїх домагань з об’єктивними результатами своєї діяльності, Порівняння себе з іншими людьми, саморегуляція, “Я-інші”, "Я і Я"

Я-концепція, Когнітивна скаладова "Я-образ", Емоційно-оцінна складова, Поведінкова складова

Простір - Я

Модуль II. СТАНОВЛЕННЯ САМОСВІДОМОСТІ В ОНТОГЕНЕЗІ

Фактори формування самосвідомості

Внутрішні, Психічні явища, сприймання, Увага, Пам'ять, Мислення, Мовлення, Уява, Емоційно-вольова сфера, Спрямованість особистості, Захисні механізми, самооцінки, ставлення до себе, Я-образу, Я-концепції

Зовнішні, Соціум, Культура, Соціальне середовище (інститути), Сім'я, порушення психічного здоров’я батьків, неадекватний стиль виховання, порушення механізмів функціонування сім'ї ( конфлікти між батьками або відсутність одного з батьків)., Дошкільні заклади, перший чужий дорослий, однолітки, Школа, Механізми соціалізації, Інтеоризація, ідентифікація, відчуження, порівняння

Становлення самосвідомості особистості

Дитячій вік, виділення «Я» з навколишнього світу (від 0 до 2 років), виникнення простору-Я (від 2 до 3 років), розвиток компонентів простору-Я (від 3 до 5 років), формування Я-концепції від 5 до 7 років), становлення образу Я-учень

Підлітковий вік

Юнацький вік

Рання зрілість (20-40 років)

Середня зрілість (40-60 років)

Пізня зрілісьть, старість

Модуль ІІІ МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Діагностика самосвідомості

Вимоги до інструментарію

Фактори неточної діагностики

Вимоги до діагностики дітей

Вимоги до побудови комплексних методик

Проблеми діагностичного інструментарію

Методи та методики, шкальовані, Особистісний диференціал, Дембо-Рубінштейн (діагностика самооцінки), Методика «Профіль соціального розвитку дитини», Методика «Сходинка», Методика дослідження дитячої самосвідомості та статево-вікової ідентифікації (Н.Л.Бєлопольської), опитувальні, Методика дослідження стану сформованості активної Я-концепції (О.П.Таран), Методика “Q-сортування” В.Стефансона, Опитувальник ставлення до себе (Столин В.В., Пантилеєв С.Р.), Методика діагностики міжособистісних відносин та уявлень про себе Тімоті Лірі, Методика діагности рівня суб'єктивного контролю Дж. Роттера, проективні, Неіснуюча тварини, Я-соціально-символічні значення, Методика дослідження егоцентризму, Методика «Намалюй себе» (за А.О. Реаном)

Формування гармонійної Я-концепції особистості

Самосвідомості у структурі психологічної готовності до шкільного навчання

Формування гармонійної Я-концепції в дошкільному та молодшому шкільному віці

Формування гармонійної Я-концепції у підлітковому та юнацькому віці