KARBOKSILNE KISELINE

Karboksilne kiseline

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KARBOKSILNE KISELINE by Mind Map: KARBOKSILNE KISELINE

1. Struktura

1.1. Karboksilne kiseline mogu imati jednu ili više karboksilnih skupina

1.2. Ako molekula ima više istih funkcijskih skupina, koriste se poznati predmetci di- , tri-, tetra- itd. Primjer: etanska dikiselina (oksalna)

2. Opća formula

2.1. Nastavak na homologni niz alkana -ska

2.2. R-COOH,

3. Primjeri karboksilnih kiselina

3.1. metanska(HCOOH), etanska( CH3COOH), propanska( CH3CH2COOH)

3.2. Metanska kiselina prvi je put izolirana iz mrava pa se zato zove mravlja kiselina

3.3. etanska se još zove i octena kiselina

3.4. propanska se još zove i propionska kiselina

4. Poznate karboksilne kiseline

4.1. Najjednostavnija je metanska ili mravlja kiselina

4.2. Najzastupljenija je etanska kiselina

4.3. maslačna ili butanska kiselina se nalazi i znoju i pokvarenom maslacu

4.4. Limunska kiselina, benzojeva kiselina, glicin i oleinska kiselina

4.5. limunsku kiselinu nalazimo u limunu, naranči i nekim pićima

4.6. salicinska kiselina se koristi u proizvodnji Aspirina

4.7. Etanska dikiselina ili oksalna kiselina prirodni je sastojak nekih biljaka

5. Svojstva karboksilnih kiselina

5.1. Fizikalna

5.1.1. kiselina s manjim brojem C atoma-tekućine,oštra i neugodna mirisa

5.1.1.1. metanska

5.1.2. dobro topljive u vodi

5.1.3. kiseline s duljim lancem imaju više od 10 C atoma

5.1.3.1. krutine,slabijeg mirisa

5.1.3.2. stearinska

5.2. Kemijska

5.2.1. određena su karboksilnom skupinom

5.2.2. karakteristično svojstvo COOH skupine je kiselost

5.2.3. vodene otpine svih karboksilnih kiselona pokazuju kiselu reakciju

6. Dobivanje octene kiseline

6.1. Octena kiselina nastaje procesom koji zovemo octeno – kiselo vrenje. U tom procesu etanol iz vina uz pomoć octenih bakterija reagira s kisikom iz zraka pri čemu nastaju octena kiselina i voda.

6.1.1. CH3CH2OH + O2 (zrak) → CH3COOH + H2O