โครงสร้าง 12 TENSE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงสร้าง 12 TENSE by Mind Map: โครงสร้าง 12 TENSE

1. Past(อดีต)

1.1. Past Simple = S + V ช่องที่ 2

1.2. Past Continuous = S + was/were + V ช่อง 1เติม (-ing)

1.3. Past Perfect = S + had + V ช่อง3

1.4. Past Perfect Continuous = S + had + been + Vช่อง1 เติม-ing

2. Present(ปัจจุบัน)

2.1. Present Continuous = S + V to be(is, am, are) + Vช่อง1 เติม(-ing)

2.2. Present Simple= S+Vช่อง1

2.3. Present Perfect= S + have/has + Vช่อง3

2.4. Present Perfect Con.= S + have/has + been +Vช่อง1 เติม(-ing)

3. Future(อนาคต)

3.1. Future Simple= S + will + Vช่อง1เสมอ

3.2. Future Continuous= S + will + be + Vช่อง1 เติม(-ing)

3.3. Future Perfect= S + will + have/has + Vช่อง3

3.4. Future Perfect Con.= S + will + have + been + Vช่อง1 เติม(-ing)