nghiệp vụ quản trị nhân sự

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
nghiệp vụ quản trị nhân sự by Mind Map: nghiệp vụ quản trị nhân sự

1. Thư viện tài liệu - biểu mẫu

1.1. Hành chính

1.1.1. Thư viện biểu mẫu hành chính nhân sự

1.1.2. Thư viện pháp luật

1.1.3. Nội dung đào tạo nghiệp vụ

1.2. Tuyển dụng

1.2.1. thư viện bảng mô tả công việc

1.2.1.1. mẫu mô tả công việc

1.2.2. Thư viện bài test kỹ nĂng

1.2.3. Nội dung đào tạo nghiệp vụ

1.2.4. đăng tin tuyển dụng miễn phí

1.2.4.1. các trang tuyển dụng

1.2.4.2. cac trang web tuyen dung

1.2.4.3. các trang tuyển dụng miễn phí

1.3. Đào tạo

1.3.1. Thư viện nội dung đào tạo

1.3.2. Thư viện giảng viên

1.3.3. Nội dung đào tạo nghiệp vụ

1.3.4. lập kế hoạch đào tạo

1.4. Đánh giá

1.4.1. Thư viện kpi

1.4.2. Thu viện từ điển năng lực

1.4.2.1. khung năng lực

1.4.3. Nội dung đào tạo nghiệp vụ

1.4.4. kpi mẫu

1.5. Phúc lợi

1.5.1. Thư viện ý tưởng phúc lợi

1.5.2. Nội dung đào tạo nghiệp vụ

1.6. Other

1.6.1. Thư viện nhà cung cấp

1.6.1.1. Phần mềm nhân sự

1.6.1.2. Công ty đào tạo

1.6.1.3. Dịch vụ team building

1.6.1.4. Nhà tư vấn cá nhân

1.6.2. Thư viện truyện ngụ ngôn

2. 3 Levels - xây dựng & vận hành hệ thống quản trị nhân sự

2.1. L1: Thiết lập cơ cấu tổ chức & các quy trình cơ bản trong hệ thống quản trị nhân sự

2.1.1. Xây dựng tổ chức

2.1.1.1. Xây dựng Tầm nhìn, Các Giá Trị Cốt Lõi/ Bộ Qui tắc ứng xử

2.1.1.1.1. Bảng mô tả định nghĩa các hành vi

2.1.1.1.2. Tầm nhìn - sứ mệnh - giá trị cốt lõi

2.1.1.1.3. truyền thông Tầm nhìn, Các Giá Trị Cốt Lõi/ Bộ Qui tắc ứng xử

2.1.1.2. Xây dựng Cơ cấu tổ chức

2.1.1.2.1. Sơ đồ tổ chức chung & từng phòng ban

2.1.1.3. Xây dựng bản Chức năng nhiệm vụ từng phòng ban

2.1.1.3.1. Bản mô tả chức năng nhiệm vụ

2.1.1.3.2. Ma trận RACI của từng phòng ban

2.1.1.3.3. tổ chức quy định duyệt & phân quyền duyệt

2.1.1.4. tổ chức quản lý theo matrix

2.1.1.5. Mô tả công việc theo vị trí

2.1.1.5.1. Xây dựng bộ yêu cầu tuyển dụng cho vị trí

2.1.1.6. Nội quy lao động

2.1.1.6.1. xây dựng Nội quy lao động cho nội bộ

2.1.1.6.2. xây dựng & đăng ký Nội quy lao động

2.1.1.7. Thang lương

2.1.1.7.1. Đảm bảo tính tuân thủ về luật liên quan đến lương thưởng & phúc lợi

2.1.1.7.2. xây dựng & đăng ký Thang bảng lương, chính sách lương theo vị trí

2.1.1.8. Chính sách khen thưởng và phúc lợi

2.1.1.8.1. Chính sách thưởng, phúc lợi và điều kiện đi kèm

2.1.1.8.2. thiết lập quy định khen thưởng theo kết quả đánh giá nhân viên

2.1.1.8.3. Xây dựng chính sách thu nhập theo đối tượng

2.1.1.8.4. khung lương trong tập đoàn

2.1.1.8.5. Xây dựng chính sách & qui định về đào tạo

2.1.2. Quy trình nhân sự

2.1.2.1. Quy trình Tuyển dung

2.1.2.1.1. Yêu cầu tuyển dụng

2.1.2.1.2. Intake session

2.1.2.1.3. Kiểm tra thông tin tham khảo ứng viên

2.1.2.1.4. Đánh giá phỏng vấn

2.1.2.1.5. Thư tuyển dụng

2.1.2.1.6. Thư từ chối ứng viên không đạt

2.1.2.1.7. Lập kế hoạch tuyển dụng

2.1.2.1.8. thiết lập quy trình phỏng vấn

2.1.2.1.9. Quy trình thử việc

2.1.2.2. Quy trình chào đón nhân viên mới

2.1.2.2.1. Danh mục các công việc cần chuẩn bị cho nhân viên mới

2.1.2.2.2. Chương trình bạn đồng hành

2.1.2.3. Quản lý thông tin nhân sự - công - lương

2.1.2.3.1. Danh mục các thông tin cần quản lý

2.1.2.3.2. Quy trình quản lý nghỉ phép

2.1.2.3.3. Quy trình tính công

2.1.2.3.4. Tính lương

2.1.2.4. Quy trình thăng chức, thay đổi vị trí

2.1.2.4.1. Mẫu yêu cầu thăng tiến, thay đổi vị trí hoặc thuyển chuyển

2.1.2.5. Quy trình Quản lý đào tạo

2.1.2.5.1. Phân tích nhu cầu đào tạo & lên kế hoạch đào tạo

2.1.2.5.2. Tổ chức đào tạo nội bộ

2.1.2.5.3. Gửi nhân viên đào tạo bên ngoài

2.1.2.5.4. Xây dựng các chương trình đào tạo

2.1.2.5.5. Thúc đẩy đào tạo on the job

2.1.2.6. Quy trình xử lý kỷ luật

2.1.2.6.1. Biên bản vị phạm

2.1.2.6.2. Bảng tường trình

2.1.2.6.3. Biên bản họp xừ lý kỷ luật

2.1.2.6.4. Quyết định xử lý kỷ luật

2.1.2.7. Quy trình chấm dứt hợp đồng lao động

2.1.2.7.1. quy trình thôi việc

2.1.2.7.2. Thử thách trước khi thôi việc

2.1.2.7.3. Chương trình đào tạo trước khi thôi việc

2.1.3. Hệ thống HR Reports

2.1.3.1. thông tin nhân sự

2.1.3.1.1. báo cáo thống kê lý do nghỉ việc

2.1.3.1.2. chi phí các gói giữ chân theo hồ sơ

2.1.3.1.3. cho thấy hiệu quả các hoạt động nhân sự

2.1.3.1.4. những Báo cáo quản trị giúp phát hiện các vấn đề

2.1.3.2. hợp đồng bảo hiểm

2.1.3.2.1. Quản lý chi phí bảo hiểm

2.1.3.2.2. Quản lý tình hình thanh toán tiền bảo hiểm

2.1.3.2.3. giám sát việc tuân thủ luật

2.1.3.3. chấm công

2.1.3.3.1. báo cáo giám sát

2.1.3.3.2. Kiểm soát chi phí

2.1.3.3.3. báo cáo Employee service

2.1.3.4. báo cáo lương

2.1.3.4.1. Giới hạn định mức

2.1.3.4.2. Theo dõi hồ sơ các phúc lợi đặc biệt của chuyên gia

2.1.3.4.3. xem mẫu báo cáo quản trị

2.1.3.4.4. dashboard datastudio

2.1.3.4.5. Quản lý quỹ lương, thưởng & phúc lợi

2.1.3.4.6. Theo dõi hồ sơ các phúc lợi đặc biệt của chuyên gia

2.1.3.4.7. giám sát quá trình chi trả lương

2.1.3.5. báo cáo đánh giá

2.1.3.5.1. báo cáo

2.1.3.5.2. Báo cáo tổng hợp kpi

2.1.3.5.3. Báo cáo đánh giá chất lượng nguồn nhân lực

2.1.3.6. tuyển dụng

2.1.3.6.1. quản trị ngân sách & hiệu quả các kênh tuyển dụng

2.1.3.6.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn và phương tiện chiêu mộ

2.1.3.6.3. Theo dõi kế hoạch headcount

2.1.3.6.4. Báo cáo tình hình thực hiện việc tuyển dụng

2.1.3.6.5. Báo cáo theo dõi ngân sách tuyển dụng

2.1.3.7. đào tạo

2.1.3.7.1. Theo dõi tình hình sử dụng ngân sách đào tạo

2.1.3.7.2. Đánh giá hiệu quả đào tạo

2.1.3.7.3. dashboard thể hiện (1) yêu cầu (2) năng lực (3) kế hoạch đào tạo & kết quả đào tạo

2.1.3.8. đào tạo về báo cáo quản trị

2.1.3.9. báo cáo quản trị

2.1.3.9.1. Bằng các loại báo cáo phân tích

2.2. L2: Nâng cao hiệu suất quản trị nguồn nhân lực

2.2.1. Tuyển dụng hiệu quả

2.2.1.1. Xây dựng & Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng

2.2.1.1.1. Phân tích điểm mạnh và yếu của nhà tuyển dụng

2.2.1.2. xây dựng kho Hồ sơ ứng viên

2.2.1.3. Chương trình thực tập sinh và quản trị viên tập sự

2.2.1.3.1. Hướng dẫn nhận sinh viên thực tập và chính sach đi kèm

2.2.1.3.2. Đơn xin thực tập

2.2.1.3.3. Hướng dẫn Quản trị viên tập sự

2.2.1.3.4. Chứng nhận thực tập

2.2.1.4. Xây dựng Bộ Từ điển Năng lực

2.2.1.4.1. Ma trận năng lực

2.2.1.5. Chương trình giới thiệu ứng viên

2.2.1.5.1. Mẫu giới thiệu ứng viên

2.2.1.6. chiến lược chiêu mộ

2.2.1.6.1. Định nghĩa

2.2.1.6.2. Mục tiêu

2.2.1.6.3. Các quyết định liên quan đến chiêu mộ

2.2.2. Quản lý hiệu suất

2.2.2.1. Hướng dẫn xây dựng Mục tiêu tổ chức

2.2.2.1.1. Quy trình đặt mục tiêu và đánh giá mục tiêu

2.2.2.2. Định biên nhân sự

2.2.2.2.1. Quy trình lập kế hoạch nhân sự

2.2.2.2.2. Qui trình Lập Ngân sách

2.2.2.3. Lập ngân sách nhân sự

2.2.2.4. Quản lý theo mục tiêu (MBO/ KPI)

2.2.2.5. Quản lý khen thưởng & phúc lợi theo thành tích

2.2.3. Quản trị nhân tài

2.2.3.1. Hướng dẫn quy trình đánh giá và tiêu chí

2.2.3.1.1. Định nghĩ các vị trí cần nhân tài

2.2.3.1.2. Định nghĩ thế nào là nhân tài

2.2.3.1.3. Bảng tiêu chí đánh giá (

2.2.3.2. Xây dựng đội ngũ kế thừa

2.2.3.2.1. Bản đồ đội ngũ kế thừa

2.2.3.2.2. Hồ sơ nhân viên tài năng (talent Profile)

2.2.3.2.3. History các khóa đào tạo đã tham dự

2.2.3.3. Chính sách lưu giữ nhân tài

2.2.3.3.1. Bổ sung vào chính sách Thưởng và phúc lợi

2.2.3.3.2. Thưởng nhân viên gắn bó lâu năm, đề bạt, thuyên chuyển, ESOP, Thưởng định kỳ, thưởng sales, thưởng năng suất,

2.2.4. HRBP

2.2.4.1. Gắn kết mục tiêu của HRBP với mục tiêu của đơn vị kinh Doanh

2.2.4.1.1. Quản trị thành tích

2.2.4.1.2. Quản trị phát triển năng lực

2.2.4.1.3. Quản trị các mối quan hệ

2.2.4.1.4. Quản trị sự thay đổi

2.2.4.2. Vai trò hòa giải

2.2.4.3. Nhiệm vụ đáp ứng/ xử lý các trường hợp khẩn cấp

2.3. L3: Xây dựng văn hoá doanh nghiệp vững mạnh để thu hút nhân tài

2.3.1. Onboarding

2.3.1.1. hệ thống tương tác với nhân viên ( Employoee Self Service)

2.3.2. Engagement

2.3.2.1. Xây dựng Văn hóa Công ty

2.3.2.1.1. Xác định và triển khai Văn hóa doanh nghiệp (theo từng giai đoạn)

2.3.2.2. Đo lường văn hóa qua ứng dụng giá trị cốt lõi và hành vi lãnh đạo

2.3.2.2.1. Leadership Survey

2.3.2.2.2. Employee Survey

2.3.2.2.3. 360 Feedback

2.3.2.3. Đo lường sự gắn kết của đội ngũ

2.3.2.3.1. khảo sát nội bộ

2.3.2.4. tổ chức sự kiện nội bộ

2.3.3. Success planning

2.3.3.1. learning management

2.3.3.2. Lộ trình phát triển nghề nghiệp

2.3.3.2.1. Ma trận lộ trình phát triển nghề nghiệp

2.3.3.3. Hoạch định nhân sự kế thừa