การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ by Mind Map: การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ

1. ความหมายของบุคลิกภาพ

1.1. หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของบุคคลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงออกทั้งด้านความคิด ความรู้สึก ความสนใจ สติปัญญา ทำให้สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างบุคคลได้

2. ประเภทของบุคลิกภาพ

2.1. บุคลิกภาพภายใน (Internal Personality) คือ ลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายใน มองไม่เห็นรับรู้ได้ยากแต่สามารถศึกษาได้จากการมีปฏิสัมพันธ์

2.2. บุคลิกภาพภายนอก (External Personality) คือ ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลที่มองเห็นได้ชัดเจน

3. บุคลิกภาพของมนุษย์เป็น 3 แบบ

3.1. Introverts ชอบเก็บตัว ไม่ชอบเข้าสังคม ไม่ชอบสุงสิงกับใคร

3.2. Extroverts เป็นคนเปิดเผย ชอบพบปะผู้คน รวมถึงเข้าสังคมเก่ง

3.3. Ambivert เป็นคนก้ำกึ่งระหว่างบุคลิกสองแบบแรก เดินทางสายกลาง มีชีวิตเรียบง่าย อยู่คนเดียวก็มีความสุข สามารถคบกับคนทั่วไปได้ดี

4. แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ

4.1. o ไม่มีบุคคลใดมีบุคลิกภาพเหมือนกันทุกประการ

4.2. o ไม่มีบุคคลใดที่บุคลิกภาพที่สมบูรณ์จนไม่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น

4.3. o มีผลทั้งเชิงบวกเชิงลบต่อการงานเป็นการสะท้อนภาพพจน์ของหน่วยงาน

4.4. o มีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของบุคคล

4.5. o มีลักษณะเป็นกายและจิตร่วมกันซึ่งแสดงออกมาทางนิสัย

5. การพัฒนาบุคลิกภาพ

5.1. มนุษย์ทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบ มีทั้งบุคลิกที่ดีและส่วนที่ต้องปรับปรุง ซึ่งทุกคนสามารถพัฒนาให้ดีได้ โดยต้องรู้ตนเองตามความเป็นจริง และทุกคนมีบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของตน

6. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลิกภาพ

6.1. o เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม

6.2. o เพื่อขจัดบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสม

6.3. o เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

6.4. o เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าของงาน

7. หลักการสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ

7.1. o เริ่มต้นที่ทัศนคติ ปรับมุมมอง ปรับใจให้ยอมรับได้

7.2. o ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ

7.3. o มีการวางแผนและมีเป้าหมาย ประเมินตนเองและจดบันทึก

7.4. o มีความมุ่งมั่นจริงจัง สม่ำเสมอ รู้จักบังคับใจตนเอง

7.5. o เลือกใช้วิธีการที่ถูกต้อง กระทำด้วยตนเอง ให้คนอื่นทำแทนไม่ได้

8. ขั้นตอนในการพัฒนาบุคลิกภาพ

8.1. ขั้นสำรวจตนเอง โดยการรับรู้ตนเองตามความเป็นจริง สำรวจตนเองด้วยใจเป็นกลาง เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็น ข้อวิพากษ์ของคนอื่นที่สะท้อนจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น

8.2. ขั้นพัฒนาบุคลิกภาพ เริ่มการพัฒนาจากการมุ่งมั่นตั้งใจจริง สร้างแรงจูงใจ ให้กำลังใจตนเอง โดยจัดลำดับการพัฒนาจากบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายไปยาก และกำหนดระยะเวลาการปรับปรุงไว้

8.3. ขั้นการประเมินผลการพัฒนา สำรวจว่าที่จัดลำดับการพัฒนาไว้ ทำแล้วหรือยัง สำเร็จหรือไม่ แล้วรับฟังเสียงตอบรับจากคนรอบข้าง

9. ลักษณะบุคลิกภาพที่เหมาะสม

9.1. สุขภาพแข็งแรง สะอาด จิตใจเบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใส

9.2. กิริยาสุภาพ พูดจาไพเราะ

9.3. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

9.4. มีความกระตือรือร้น

9.5. มีความสุจริต ยุติธรรม เป็นต้น

10. วิธีเสริมสร้างบุคลิกภาพ

10.1. 1. การรักษาสุขภาพอนามัย

10.2. 2. การดูแลร่างกาย

10.3. 3. การดูแลร่างกาย

10.4. 4. อารมณ์

10.5. 5. ความภูมิใจในตนเอง

10.6. 6. การพัฒนาบุคลิกภาพด้านความคิด

10.7. 7. การพัฒนาบุคลิกภาพด้านกายบริหาร