Bài 7 : Liên minh Châu Âu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài 7 : Liên minh Châu Âu by Mind Map: Bài 7 : Liên minh Châu Âu

1. Tiết 1: EU liên minh khu vực lớn trên thế giới

1.1. I. Quá trình hình thành và phát triển

1.1.1. 1.sự ra đời và phát triển

1.1.1.1. Cộng đồng than và thép Châu Âu 1951

1.1.1.2. Cộng đồng kinh tế Châu Âu 1957 từ 6 thành viên

1.1.1.3. Cộng đồng nguyên tử Châu Âu

1.1.2. 2.mục đích và thể chế

1.1.2.1. Xây dựng phát triển khu vực mà nơi đó hàng hóa, người, vốn được tự do lưu thông giữa các thành viên. Tăng cường hợp tác, liên kết kinh tế, luật pháp, an ninh và ngoại giao.

1.2. II. Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới

1.2.1. 1. trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới

1.2.1.1. - EU một trong ba trung tâm kinh tế lớn của thế giới

1.2.1.2. - Đứng đầu thế giới về GDP

1.2.1.3. Chiếm gần 1/4 giá trị sx ô tô thế giới

1.2.1.4. Tiêu thụ năng lượng lớn của thế giới

1.2.2. 2. Tổ chức thương mai hàng đầu thế giới

1.2.2.1. Dựa vào xuất nhập khẩu

1.2.2.2. Dẫn đầu về thương mai

1.2.2.3. Bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển.

2. Tiết 2 : EU- hợp tác , liên kết để cùng phát triển.

2.1. I. Thị trường chung Châu Âu

2.1.1. 1. Tự do lưu thông

2.1.1.1. a. Tự do di chuyển

2.1.1.2. b. Tự do lưu thông dịch vụ

2.1.1.3. c. Tự do lưu thông hàng hóa

2.1.1.4. d. Tự do lưu thông tiền vốn

2.1.2. 2. EURO- đồng tiền chung của Châu Âu

2.2. II. Hợp tác trong sản xuất và dịch vụ

2.2.1. 1. Sản xuất máy bay airbus

2.2.2. 2. Đường hầm giao thông dưới biển Măng sơ

2.3. III. Liên kết vùng Châu Âu

2.3.1. 1. Khái niệm liên kết vùng Châu Âu

2.3.2. 2. Liên kết vùng Maixo-Raino

3. Tiết 3: Thực Hành

4. Tiết 4: Cộng Hòa Liên bang Đức

4.1. I. Vị trí địa lí và điều kiện kinh tế

4.2. II. Dân cư và xã hội

4.3. III.Kinh tế

4.3.1. 1.Khái quát

4.3.2. 2. Công nghiệp

4.3.3. 3.Nông nghiệp