CHƯƠNG 18: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 18: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN by Mind Map: CHƯƠNG 18: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1. Mỗi một đơn vị của bất kì loại tiền tệ nước nào sẽ có thể mua được cùng một số lượng hàng hóa ở tất cả các quốc gia

2. Các dòng hàng hóa và dòng vốn quốc tế

2.1. Dòng hàng hóa: Xuất khẩu, nhập khẩu và xuất khẩu ròng

2.1.1. Xuất khẩu là những hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong nước và được bán ra nước ngoài

2.1.2. Nhập khẩu là những hàng hóa và dịch vụ sản xuất ở nước ngoài và được bán trong nước

2.1.3. Xuất khẩu ròng của bất kì quốc gia nào là chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu của quốc gia

2.1.4. Xuất khẩu ròng = Giá trị xuất khẩu của quốc gia - Giá trị nhập khẩu của quốc gia

2.1.5. Xuất khẩu lớn là cán cân thương mại

2.1.6. Cán cân thương mại = Xuất khẩu ròng

2.2. Lưu chuyển các nguồn lực tài chính: Dòng vốn ra ròng

2.2.1. Dòng vốn ra ròng đề cập đến sự chênh lệch giữa mua sắm tài sản nước ngoài bởi cư dân trong nước và mua sắm tài sản trong nước bởi người nước ngoài

2.2.2. Dòng vốn ra ròng = Mua tài sản nước ngoài của cư dân trong nước - Mua tài sản trong nước của cư dân nước ngoài

2.3. Sự ngang bằng giữa xuất khẩu ròng và dòng vốn ra ròng: NCO =NX

2.4. Tiết kiệm , đầu tư và mối quan hệ với các dòng vốn quốc tế

2.4.1. Y = C + I + G + NX

2.4.1.1. S = I + NCO Tiết kiệm = Đầu tư nội địa + Dòng vốn ra ròng

2.4.1.2. Trong nền kinh tế đóng, dòng vốn ra ròng là zero (NCO = 0)

3. Giá của các giao dịch quốc tế: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa và Tỷ giá hối đoái thực

3.1. Tý giá hối đoái danh nghĩa

3.1.1. Là mức mà ở đó người mua có thể mua bán một loại tiền tệ của một quốc gia với tiền tệ của quốc gia khác

3.2. Tỷ giá hối đoái thực

3.2.1. Là mức mà ở đó một người có thể trao đổi hàng hóa và dịch vụ của một nước với hàng hóa dịch vụ của nước khác

3.2.2. Tỷ giá hối đoái thực = ( Tỷ giá hối đoái danh nghĩa x Mức giá nội địa ) / Mức giá nước ngoài

3.2.3. Là nhân tố quan trọng xác đinh quốc gia xuất khẩu hay nhập khẩu bao nhiêu

4. Lý thuyết đầu tiên về xác định tỷ giá hối đoái: Ngang bằng sức mua

4.1. Logic cơ bản của ngang bằng sức mua

4.2. Hàm ý ngang bằng sức mua

4.3. Những hạn chế của ngang bằng sức mua