Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Thesis ป โท by Mind Map: Thesis ป โท

1. Untitled

2. EX Thesis NO

2.1. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารตามสภาพจริงที่เน้นสื่อในชีวิตประจาวันสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2.2. การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเรื่องการสะกดคำศัพท์ จากแบบเรียน English Fun Book II ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2.3. การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเรื่องการสะกดคำศัพท์ จากแบบเรียน English Is fun book IV ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2.4. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้นิทานและรูปภาพสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2.4.1. Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้นิทานและรูปภาพ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้นิทานและรูปภาพ ก่อน และหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยสุ่มอย่างง่าย ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จำนวน 53 คน ผู้วิจัยกำหนดให้มีการทดสอบก่อนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้นิทานและรูปภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จำนวน 4 ฉบับ โดยผู้วิจัยกำหนดเนื้อหา Unit Family ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย คือ 1) หน่วย Family Relationships 2) หน่วย Animals 3) หน่วย Occupations และ 4) หน่วยStory ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ 3 ขั้น คือ 1) ขั้นกิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre - reading) 2) ขั้นกิจกรรมระหว่างการอ่าน (While - reading) 3) ขั้นกิจกรรมหลังการอ่าน (Post - reading) แบบประเมินทักษะการอ่าน จำนวน 4 ฉบับ และแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ซึ่งมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ซึ่งมีความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.75 สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติที (t – test for dependent sample) ผลการวิจัยพบว่า ค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 ของแบบฝึกทักษะการอ่าน โดยใช้นิทานและรูปภาพ คือ 90.63/91.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ ค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่างการทดลอง และหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้นิทานและรูปภาพ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้นิทานและรูปภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง

2.4.2. Untitled

3. ขอบข่ายงาน

4. แนวทาง

4.1. ด้านการบริหารจัดการ

4.1.1. Untitled

4.1.2. Untitled

4.2. ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน

4.3. ด้านการประเมินผู้เรียน

4.3.1. Untitled

4.4. แนวทางการพัฒนาหลักสูตร

4.4.1. Untitled

4.5. แนวทางการพัฒนา

4.5.1. นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำหรับการเรียนการสอน

4.5.1.1. Untitled

4.5.2. นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา

4.5.2.1. Untitled

5. new

5.1. Database

5.1.1. ฐานข้อมูล

5.1.1.1. การพัฒนาระบบจัดเก็บและใช้ความรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

5.1.1.1.1. Untitled

5.1.1.1.2. บทที่ 3

5.1.1.1.3. Untitled

5.1.1.1.4. Untitled

5.1.1.1.5. Untitled

5.1.1.2. การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร สำหรับส่วนงานงภาควิชาปรีคลีนิกและสัตวศาสต์ประยุกต์

5.1.1.3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5.1.1.3.1. สิริวรนุช แคลล์เบิร์ค

5.1.1.3.2. กรอบแนวคิด

5.1.1.3.3. บทที่ 3

5.1.1.4. Untitled

5.1.1.4.1. Untitled

5.1.1.4.2. บทคัดย่อ

5.1.1.4.3. cahp2

5.1.2. กระบวนการจัดการพัสดุ

5.1.2.1. การประยุกต์ใช้ (ระบบบริหารจัดการเรียนรู้) ใน (กระบวนการจัดการพัสดุ) ของ (หน่วยงาน)

5.1.2.1.1. การประยุกต์ใช้ E-Learning ในกระบวนการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี กรุงเทพ

5.2. PORTFOLIOS

5.2.1. Untitled

5.2.1.1. Untitled

5.2.1.1.1. Untitled

5.2.1.2. abstract

5.2.1.2.1. Untitled

5.2.1.3. model

5.2.1.3.1. Untitled

5.2.1.4. MODEL / ELECTRONIC PORTFOLIOS / ELEMENTARY STUDENTS I PRIVATE EDUCATION WIROTE RODDEN : A PROPOSED ELECTRONIC PORTFOLIOS MODEL FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS UNDER THE JURISDICTION OF THE OFFICE OF THE PRIVATE EDUCATION COMMISSION

5.2.1.4.1. Untitled

5.2.2. Untitled

5.2.2.1. Untitled

5.2.2.2. Untitled

5.2.2.2.1. Untitled

5.2.2.3. บทที่ 3

5.2.2.3.1. Untitled

5.2.2.4. กรอบแนวคิด

5.2.2.4.1. Untitled

5.2.2.5. ขั้นตอนการประเมิน

5.2.2.5.1. Untitled

5.2.3. Untitled

5.2.3.1. Untitled

5.2.3.1.1. Untitled

5.2.3.2. บทที่ 2

5.2.3.2.1. Untitled

5.2.4. Untitled

5.2.4.1. Untitled

5.2.4.1.1. Untitled

5.2.4.2. บทที่ 2

5.2.4.2.1. Untitled

5.2.4.2.2. Untitled

5.2.4.2.3. Untitled

5.2.4.2.4. Untitled

5.2.4.3. กรอบแนวคิด

5.2.4.3.1. Untitled

5.2.4.4. model

5.2.4.4.1. Untitled

5.2.4.5. บทคัดย่อ

5.2.4.5.1. Untitled

5.2.5. Untitled

5.2.5.1. Chap 2

5.2.5.1.1. Untitled

5.2.5.1.2. Untitled

5.3. นิเทศ

5.3.1. Untitled

5.3.2. Untitled

5.3.2.1. Untitled

5.3.3. Untitled

5.3.3.1. Untitled

5.4. ข้อสอบ

5.5. PLC

5.5.1. Untitled

5.5.1.1. Untitled

5.6. อบรม

5.7. วิธีการสอน

5.8. บริหาร ICT

5.8.1. Untitled

5.8.2. Untitled

5.8.3. Untitled

5.8.4. Untitled

5.8.5. Untitled

5.8.6. Untitled

5.9. ทักษะการบริหารงาน

5.9.1. Untitled

5.9.1.1. Untitled

5.9.2. Untitled

5.9.2.1. Untitled

5.10. การศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ

5.10.1. Untitled

5.10.1.1. Untitled

5.10.2. Untitled

5.10.2.1. Untitled

5.10.2.2. Untitled

5.10.3. Untitled

5.10.3.1. Untitled

5.10.3.2. Untitled

5.10.4. Untitled

5.10.4.1. Untitled

5.10.5. Untitled

5.10.5.1. Untitled

5.11. Untitled

6. ชัยภัทร

6.1. การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

6.1.1. story

6.1.1.1. Meeting and Greeting

6.1.1.1.1. Untitled

6.1.1.2. How are you?

6.1.1.2.1. Untitled

6.1.1.2.2. Fine, thanks.

6.1.1.3. Introduce yourself.

6.1.1.3.1. Untitled

6.1.1.4. Introduce a friend.

6.1.1.4.1. Untitled

6.1.1.4.2. Introduce a friend.

6.1.1.4.3. Shake hands.

6.1.1.4.4. Introduce yourself.

6.1.1.4.5. Say, "Goodbye."

6.1.1.4.6. Introduce a friend and Shake hands.

6.1.1.4.7. ภาพนี้บอกเหตุการณ์ใด

6.1.1.4.8. Untitled

6.1.2. แบบฝึกทักษะการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้น 1

6.1.2.1. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

6.1.2.2. การพัฒนารูปแบบของเว็บเพจเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

6.1.2.3. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบบริหารจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

6.1.2.3.1. การพัฒนาเว็บเพจเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

6.1.2.4. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบบริหารจัดการเรียนการสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

6.1.2.4.1. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีต่อการเรียนรู้แบบนำตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

6.1.2.5. Untitled

6.1.3. Ex-thesis

6.1.3.1. Ex Thesis OK

6.1.3.1.1. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

6.1.3.1.2. การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

6.1.3.1.3. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวีวิทยา ที่ได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกทักษะเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

6.1.3.1.4. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนอ่านเพื่อการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นนครปฐมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

6.1.3.1.5. การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบางน้อย (แจ่มประชานุกุล)

7. อดุลย์

7.1. การพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณโดยใช้หลักการคิดเชิงวิเคราะห์ ผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

7.1.1. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์วิชา.....

7.1.2. การพัฒนาการจัดเรียนการสอนออนไลน์วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

7.1.2.1. Untitled

7.1.2.1.1. Untitled

7.1.2.1.2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมีที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

8. สุริยะ

8.1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางเลือก สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา

8.1.1. The Development of a Learning Management System to Support Alternative Education for Basic Secondary Education