Visioita yliopistoyhteisöistä verkossa - kohti opintoihin kiinnittävää vuorovaikutusta

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Visioita yliopistoyhteisöistä verkossa - kohti opintoihin kiinnittävää vuorovaikutusta by Mind Map: Visioita yliopistoyhteisöistä verkossa - kohti opintoihin kiinnittävää vuorovaikutusta

1. Opintoihin kiinnittyminen

1.1. opiskelija

1.1.1. opiskelun kannalta merkittävät toiminnot

1.1.1.1. aika

1.1.1.2. resurssit

1.1.1.3. ponnistelu

1.2. opiskeluyhteisö

1.2.1. opiskelijat, opettajat, johto

1.2.2. oppiminen ja opetus

1.2.3. sitoutuminen

1.2.4. dialogiset toimintatavat

1.3. ympäristöt

1.3.1. opinnot

1.3.2. opiskelijaelämä

1.3.3. työelämä

1.3.4. sosiaaliset verkkoyhteisöt

1.3.4.1. + sosiaaliset verkkopalvelusovellukset

1.3.4.2. + ihmiset

1.4. artikkeli opintoihin kiinnittymisestä (Mäkinen & Annala 2011)

2. Tutkimus

2.1. tutkimustehtävä

2.1.1. yliopistokohtaisten verkkopalvelujen kehittäminen

2.1.2. a) Millainen on opiskelijoiden mielestä mielekäs, yhteistoimintaa tukeva yliopiston verkkopalvelu?

2.1.3. b) Miten opiskelijat näkevät verkkoyhteisöjen tukevan yliopisto-opintoihin kiinnittymistä?

2.1.4. tutkimusraportti Studies for the Learning Society- lehdessä (Annala, Mäkinen, Svärd, Silius & Miilumäki 2012)

2.2. kaksi yliopistoa

2.2.1. edelläkävijäryhmät

2.2.1.1. hypermedian opiskelijat (n=39)

2.2.1.2. opiskelija-aktiivit (n=49)

2.3. eläytymismenetelmä

2.3.1. 2 kehyskertomusta

2.3.1.1. kuvitteellinen verkkopalvelu

2.3.1.2. ryhmien ja yhteisöjen toimintaa tukeva

2.3.1.3. suosittu ja onnistunut

2.3.1.3.1. 53 myönteisestä eläytymistarinaa

2.3.1.3.2. hypermedian opiskelijat 27

2.3.1.3.3. opiskelija-aktiivit 26

2.3.1.4. inhottu ja epäonnistunut

2.3.1.4.1. 35 kielteisestä eläytymistarinaa

2.3.1.4.2. hypermedian opiskelijat 12

2.3.1.4.3. opiskelija-aktiivit 23

2.4. sisällönanalyysi

2.4.1. aineistolähtöinen

2.4.1.1. Millainen on opiskelijoiden mielestä mielekäs, yhteistoimintaa tukeva yliopiston verkkopalvelu?

2.4.1.2. analyysiyksikkö = ajatus, huomio tai idea

2.4.2. teorialähtöinen

2.4.2.1. Miten opiskelijat näkevät verkkoyhteisöjen tukevan yliopisto-opintoihin kiinnittymistä?

2.4.2.2. käsitteellinen viitekehys = opintoihin kiinnittyminen

2.4.2.3. kiinnittymisen tasot

2.4.2.3.1. 1) opiskelijan taso

2.4.2.3.2. 2) opiskeluyhteisön taso

2.4.2.3.3. 3) elämismaailman taso

3. Verkkopalvelu

3.1. Onnistunut

3.1.1. keskeiset elementit

3.1.1.1. helppokäyttöisyys

3.1.1.2. kertakirjautuminen

3.1.1.3. online- ja offline-yhteisöjen rinnakkaisuus

3.1.1.4. kattavuus

3.1.1.4.1. hops

3.1.1.4.2. kirjastopalvelut

3.1.1.4.3. dokumenttityökalut

3.1.1.4.4. oppimisalusta

3.1.1.4.5. opetussuunnitelma

3.1.1.4.6. profiilit

3.1.1.4.7. ilmoitustaulut

3.1.1.4.8. testit

3.1.1.4.9. pelit

3.1.1.4.10. wikit

3.1.1.4.11. blogit

3.1.1.4.12. lukupiirit

3.1.1.4.13. sähköpostipalvelut

3.1.1.4.14. chatit

3.1.1.4.15. foorumit

3.1.1.4.16. yliopiston "Facebook"

3.1.1.4.17. personointi

3.1.1.4.18. mobiilikäyttöisyys

3.1.1.4.19. turvallisuuskysymykset

3.1.2. omaehtoinen toiminta ja vuorovaikutus

3.1.2.1. opintoihin kuuluva toiminta

3.1.2.2. opintojen ulkopuolinen opiskelijatoiminta

3.1.2.3. akateemisen ja muun sosiaalisen maailman rajat häilyviä

3.2. Epäonnistunut

3.2.1. kulttuurinen

3.2.1.1. negatiiviset ennakkoasenteet

3.2.1.2. passiiviset toimintakulttuurit

3.2.1.3. online- ja offline-yhteisöjen vastakkainasettelu

3.2.2. tekninen

3.2.2.1. toimivuus

3.2.2.2. käytettävyys

3.2.2.3. turvallisuus

3.2.3. sosiaalinen

3.2.3.1. ensivaikutelman, maineen ja markkinoinnin epäonnistuminen

3.2.3.2. virtuaaliyhteisö korvaa kasvokkaisen vuorovaikutuksen

3.2.3.3. yliopistoyhteisön valtaosa ei ota aktiiviseen käyttöön = verkkoyhteisöä ei muodostu

4. Verkkoyhteisö

4.1. Neljä skenaariota

4.2. 1. Asiantuntijuuden kasvu

4.2.1. Akateemiset haasteet

4.2.1.1. anonyymi mahdollisuus ‘tyhmiin kysymyksiin’

4.2.1.2. yksilöllinen palaute ja oppimisen edistäminen

4.2.1.3. haasteiden tarjoaminen asiantuntijuuden kehittämiseksi

4.2.2. Akateemiset valmiudet

4.2.2.1. kriittisen argumentoinnin ja ongelmanratkaisun harjoittaminen verkkokeskusteluissa

4.2.2.2. opiskelijalähtöisen aloitteiden tukeminen

4.2.2.3. tvt-taidot, informaatiolukutaidot

4.2.2.4. akateeminen opiskelu suorituksina

4.2.3. Joustavat ajattelu- ja toimintatavat

4.2.3.1. tieteellisten väittelyiden foorumi

4.2.3.2. yhteisen tiedonrakentelun paikka

4.2.3.3. ei tilaa tai aikaa ylimääräiselle keskustelulle

4.2.3.4. pysähtynut kuva tavoiteltavasta asiantuntijuudesta

4.3. 2. Opiskeluyhteisön jäsenyys

4.3.1. Yhteisöllinen oppiminen

4.3.1.1. opintopiirien, tutkimushankkeiden löytäminen

4.3.1.2. tutkivan yhteisön jäsenyys; opettajat ja opiskelijat oppivat toisiltaan

4.3.1.3. vertaisoppimisen mahdollisuudet

4.3.1.4. epäily henkilökunnan valmiuksista & resursseista

4.3.2. Kiinnostus ja osallistuminen

4.3.2.1. osallistumisen esteiden keventäminen

4.3.2.1.1. perheelliset

4.3.2.1.2. työssäkäynti

4.3.2.1.3. välimatkat

4.3.2.1.4. arkuus, ujous

4.3.2.2. ajan jakaminen eri elämänpiirien kesken

4.3.2.3. toisille erillinen saareke

4.3.3. Aktiivinen kansalaisuus

4.3.3.1. opiskelijatoiminta ja opiskelu tukevat toisiaan

4.3.3.2. verkkopalvelu kannustaa osallistumaan

4.4. 3. Opiskelua tukeva vastavuoroisuus

4.4.1. Oppimista tukeva ympäristö

4.4.1.1. yliopistokohtainen palvelu

4.4.1.1.1. helpommin lähestyttävä kuin globaalit palvelut

4.4.1.1.2. oman yhteisön löytyminen

4.4.1.1.3. uudet opiskelijat

4.4.1.2. ohjauksen foorumit

4.4.1.3. ohjaajien / opiskelijoiden passiivisuus verkkoyhteisöissä?

4.4.2. Tuen hakeminen

4.4.2.1. nopea, ajasta ja paikasta riippumaton

4.4.2.2. tukea voi antaa kuka tahansa

4.4.2.3. matala kynnys

4.4.2.4. verkkosivut eivät vastaa henkilökohtaisiin kysymyksiin

4.4.2.5. offline-palvelujen häviäminen?

4.4.3. Ihmissuhteet ja hyvinvointi

4.4.3.1. kanssakäymisen & tutustumisen helpottuminen

4.4.3.1.1. samat opintojaksot

4.4.3.1.2. samat kiinnostuksenkohteet

4.4.3.1.3. eri alojen opiskelijat

4.4.3.1.4. henkilökunta

4.4.3.1.5. kaksisuuntaisuus offline <-> online

4.4.3.1.6. ihmisten välillä olevia heikkojen siteiden vahvistaminen

4.4.3.1.7. kaikki eivät halua/rohkene tutustua

4.5. 4. Yhteinen suunta

4.5.1. Merkitykselliset oppimiskokemukset

4.5.1.1. ymmärrys yliopisto-opintojen ideasta

4.5.1.2. asiantuntijatyö yhteistyönä ja jatkuvana oppimisena eri foorumeilla

4.5.1.3. itsetuntemus ja valmiuksien kehittäminen

4.5.1.4. verkkopalvelun tarve ja hyöty entiseen verrattuna?

4.5.2. Opiskelijoiden määrätietoisuus

4.5.2.1. opintojen tavoitteet ja päämäärät ajallisessa jatkumossa

4.5.2.2. tietoa ja tukea valinnoille

4.5.3. Työelämä

4.5.3.1. yliopiston ja ulkopuolisen maailman välisen kuilun madaltaminen

4.5.3.2. verkostot, sidosryhmät, alumnit

4.5.3.2.1. Facebook

4.5.3.2.2. LinkedIn

4.5.3.3. työnhaku- ja rekrytointipalvelut

4.5.3.4. avointen ja yliopiston järjestelmien yhteensopivuus, turvakysymykset & tahto integroida niitä toisiinsa

5. Pohdinta

5.1. Yliopisto-opintoihin kiinnittyminen

5.1.1. opiskelijoiden keskinäisenä vuorovaikutuksena

5.1.2. opiskelijoiden ja henkilökunnan välisenä vuorovaikutuksena

5.2. Verkkopalvelu parhaimmillaan

5.2.1. vahvistavaa yliopistoon kuulumisen tunnetta

5.2.2. tukee elinikäistä oppimista

5.2.3. edistää aktiivista kansalaisuutta

5.3. Sosiaalisen verkkopalvelun kehittäminen

5.3.1. toiminnallisesti opiskelijoiden hallittavissa

5.3.2. kulttuuristen, sosiaalisten ja pedagogisten käytänteiden luominen