Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อิสลาม by Mind Map: อิสลาม

1. ศาสนสถาน

1.1. สุเหร่า

1.2. มัสยิด

2. ศาสดา

2.1. นบีมูฮัมหมัด

3. สัญลักษณ์

3.1. ดาวและพระจันทร์เสี้ยว

4. คัมภีร์

4.1. อัลกุรอาน

5. ศาสนพิธี

5.1. พิธีฮัจญ์

5.2. พิธีถือศีลอด

5.3. พิธีบริจาคซะกาฮ์

6. ศรัทธา 6

6.1. ศรัทธาต่อพระอัลเลาะห์

6.2. ศรัทธาในวันพิพากษา

6.3. ศรัทธาในพระคัมภีร์ทั้งหลาย

6.4. ศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูต

6.5. ศรัทธาในการกำหนดสภาวะของโลกและชีวิต

6.6. ศรัทธาต่อที่บริวารของพระอัลเลาะห์

7. หลักปฏิบัติ 5 ประการ

7.1. การละหมาด

7.2. การปฏิญาณตน

7.3. การประกอบพิธีฮัจญ์

7.4. การบริจาคซะกาต

7.5. การถือศีลอด