Състав и структура на работната сила

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Състав и структура на работната сила by Mind Map: Състав и структура на работната сила

1. Разделение на труда

1.1. общо разделение

1.2. частно разделение

1.3. единично разделение

1.4. функционално разделение

1.4.1. работници

1.4.2. специалисти

1.4.3. ръководни кадри

1.4.4. помощен персонал

1.5. професионално разделение

2. Съвместяване на труда

2.1. в зависимост от периодичността на проявление

2.2. в зависимост от обема на работите,които се осъществяват от работника

2.3. в зависимост от характера на професиите

3. увеличаване на производителността

4. Структура

4.1. функционална структура

4.2. образователна структура

4.3. възрастова структура

4.4. професионална структура

5. Изисквания

5.1. икономически

5.1.1. съкращаване на производствено-реализационния цикъл

5.2. социални

5.2.1. развитие на творчество

5.2.2. увеличаване на привлекателността на труда

5.3. психофизиологични

5.3.1. увеличаване на натовареността на работника

5.4. квалификационни

5.4.1. повишаване на квалификацията на труда

5.5. правни