การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 by Mind Map: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. กระบวนการเรียนรู้ที่ประสบ ความสำเร็จ

1.1. โครงสร้างพื้นฐาน 4 ด้าน

1.1.1. 1. มาตรฐานเเละการประเมินในยุคศตวรรษที่ 21

1.1.2. 2. หลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21

1.1.3. 3. การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 (ที่ไม่ได้มีเเค่การอบรม)

1.1.4. 4. สภาพเเวดล้อมที่เหมาะสมต่อดารเรียนรู้

2. Project Based Learning

2.1. การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง มีทักษะดังนี้

2.1.1. 1. ตั้งเเต่การตีโจทย์

2.1.2. 2. ค้นคว้าหาข้อมูล

2.1.3. 3. การตรวจสอบเเละประเมินผล

2.1.4. 4.ฝึกปฏิบัติจริง

2.1.5. 5. เพิ่มทักษะในการสื่อสาร

2.1.6. 6. การนำเสนออย่างสร้างสรรค์

2.1.7. 7. ฝึกการทำงานเป็นทีม

3. Teach Less ,Learn More

3.1. เปลี่ยนเป้าหมายจาก "ความรู้" ไปสู่ "ทักษะ"

3.2. เปลี่ยนจาก "ครู" เป็นหลัก เป็น "นักเรียน" เป็นหลัก

4. Life Skill

4.1. ทักษะการรับมือกับอารมณ์ตนเอง

4.2. ทักษะรับมือกับความเครียด

4.3. ทักษะการสื่อสาร

4.4. ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น

4.5. ทักษะการคิดวินิจฉัย

4.6. ทักษะการตัดสินใจ

4.7. ทักษะการแก้ปัญหา

4.8. ทักษะการคิดสร้างสรรค์

4.9. ทักษะการเข้าใจเห็นใจผู้อื่น

4.10. ทักษะการตื่นรู้

5. เเนวคิดที่สำคัญ

5.1. ความรู้เกี่ยวกับโลก

5.2. ความรู้ด้านการเงิน

5.3. ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี

5.4. ความรู้ด้านสุขภาพ

5.5. ความรู้ด้านสิ่งเเวดล้อม

6. การปลูกฝังทักษะที่สำคัญ

6.1. 1. ทักษะชีวิตเเละการทำงาน

6.1.1. ความยืดหยุ่น เเละการปรับตัว

6.1.2. การริเริ่มสร้างสรรค์ เเละเป็นตัวของตัวเอง

6.1.3. ทักษะด้านสังคม เเละทักษะข้ามวัฒนธรรม

6.1.4. การเป็นผู้สร้าง/ผลิต เเละรับผิดชอบเชื่อถือได้

6.1.5. ภาวะผู้นำ เเละความรับผิดชอบ

6.2. 2. ทักษะการเรียนรู้เเละนวัตกรรม

6.2.1. การริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม

6.2.2. การคิดอย่างมี่วิจารณญาณ การเเก้ปัญหา

6.2.3. การสื่อสารเเละการร่วมมือ

6.3. 3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ เเละเทคโนโลยี

6.3.1. ใช้ประเมินสารสนเทศได้อย่างเท่ากัน

6.3.2. วิเคราะห์เเละเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม

6.3.3. ใช้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. Learning Skill

7.1. คือ ทักษะในการเรียนรู้ การจะทำให้เด็กมีทักษะนี้ได้จริงต้องเปลี่ยนจากการสอนมากๆ มาเป็น "การสอนน้อยๆ" ให้เด็กค้นหามากๆ คิดมากๆ นำเสนอมากๆ