กิจกรรมนันทนาการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กิจกรรมนันทนาการ by Mind Map: กิจกรรมนันทนาการ

1. ปรัชญาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1.1. ทฤษฎีจิตนิยม (IDEALISM)

1.1.1. เป็นความเชื่อเก่าแก่ที่สุดของปรัชญาเริ่มมีมนุษย์ สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ของธรรมชาติมีความเชื่อว่า ธาตุอันดำรงอยู่อย่างแท้จริงมีลักษณะเป็นวิญญาณ เป็นแนวความคิดที่ได้มาจาก จอร์จ เบริคเลย์ (George Berkley)

1.2. ทฤษฎีสัจนิยม (Realism)

1.2.1. Classic Realism

1.2.2. Neo-Realism

1.3. ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Thorndike)

1.3.1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness)

1.3.2. กฎแห่งการฝึกหัด(Law o f Exercise)

1.3.3. กฎแห่งความพอใจ(Law of Effect)

1.3.4. กฎการใช้และไม่ใช้ (Law of Use and Disuse)

2. ความหมายของนันทนาการ

2.1. นันทนาการ กิจกรรมที่สมัครใจทำในยามว่าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ

2.1.1. เอกลักษณ์

2.1.1.1. ไม่เป็นงานอาชีพ

2.1.1.2. ไม่เป็นอบายมุข

2.1.1.3. ไม่มีผลตอบแทน

2.1.1.4. ไม่มีใครบังคับให้ร่วมกิจกรรม

3. คุณค่าและประโยชน์

3.1. เรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข

3.2. สติปัญญา : เรียนรู้ได้ดีขึ้น

3.3. อารมณ์ : การควบคุมอารมณ์ มีทักษะในการดำเนินชีวิต

4. ขอบข่ายและกิจกรกรม

4.1. การพัฒนาตนเองในมหาลัย

4.2. การจัดกิจกรรมชุมนุม

4.3. กิจกรรมพิเศษต่างๆ

4.4. นันทนาการนอกสถานที่