Egyházismeret

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Egyházismeret by Mind Map: Egyházismeret

1. 1) Az egyházatyák

1.1. A platonizmus és a görög bölcselet

1.2. Az apostoli atyák

1.3. Jusztiniosz vértanú - "a hit védelmezője"

1.4. Irenaeus - "az eretnekek ellen"

1.5. Tertillianus - " a latin teológia atyja"

1.6. Origenész - "Platonizmus a tömegeknek?"

1.7. Cyprianus - "a vértanú püspök"

1.8. Kaiszareai Euszebiosz - "az egyháztörténet atyja"

1.9. Az I. niceai zsinat (325)

1.10. Athanusius - Krisztus istensége

1.11. Szír Efrém - A szentlélek hárfája

1.12. A kappadókiai atyák - A szentháromság körülírása

1.13. Az I. konstantinápolyi zsinat (381)

1.14. Ambrus - Egyház a császár felett

1.15. Aranyszájú János - Az ige hirdetése

1.16. Jeromos - a Biblia latinul

1.17. Ágoston - a hit példaképe

1.18. Alexandriai Kürillosz - Jézus a megtestesült Ige

1.19. Efézusi zsinat (431)

1.20. Küroszi Theodorétosz - Jézus Isten és Ember

1.21. Nagy Leó - "a méltatlan örökös"

1.22. a khalkedóni zsinat (451)

1.23. Az Apostoli hitvallás

2. 2) A keleti hagyomány (Kr. u. 500-tól)

2.1. Aeropagoszi Dénes - Ami Isten nem

2.2. II. konstantinápolyi zsinat (553)

2.3. Maximus Confessor

2.4. A III. konstantinápolyi zsinat (680-81)

2.5. Damaszkuszi János - Az utolsó görög egyházatya

2.6. A II. niceai zsinat (787)

2.7. Simeon, az Új Teológus - személyes lelki tapasztalat

2.8. Gregoriosz Palamász - Isten megismerése a csöndben

2.9. Poszitheosz Hitvallása - (1672)

3. 3) A középkori nyugat

3.1. Az Athanasius féle hitvallás

3.2. Boethus - Beszélgetések Filozófiával

3.3. Az orange - i zsinat

3.4. Benedek - szerzetesi regula

3.5. Nagy Gergely - "Isten szolgáinak szolgája"

3.6. Johannes Scoutus Erigena - A sötét kor teológusa

3.7. Canterbury Anzelm - A szellemi belátást kereső hit

3.8. Pierre Abélard - Kérdező hit

3.9. Clairvaox - i Bernát - Az utolsó egyházatya

3.10. Petrus Lombardius - A szentenciák mestere

3.11. Gioacchino da Fiore - A három korszak

3.12. A IV. lateráni zsinat (1215)

3.13. Assisi Ferenc - Szegény Úrnő jegyese

3.14. Bonaventura - Út Istenhez

3.15. Aquinói Tamás - természet és kegyelem

3.16. Johannes Duns Scotus - szubtilis doktor

3.17. William of Ockham - legegyszerűbb magyarázat

3.18. Thomas Bradwardine - Isten korlátlan uralma

3.19. Johannes Takler - gyakorlati misztikus

3.20. Sienai Katalin - politikai misztikus

3.21. John Wycliff - reformáció hajnalcsillaga

3.22. Husz János - vértanú reformátor

3.23. A firenzei zsinat

3.24. Kempis Tamás - Krisztus követése

3.25. Gabriel Biel - Isten kegyelme és igazságossága

4. 4) Reformáció és ellenreformáció (1500-1800)

4.1. Desiderius Erasmus - A keresztyén humanista

4.2. EVANGÉLIKUS HAGYOMÁNY:

4.3. Luther Márton - Itt állok...

4.4. Philipp Melanchton - Németország tanítója

4.5. Az Ágostai hitvallás (1530) - Augsburgi hitvallás

4.6. Formula Concordiae

4.7. Philip Jakob Spener - a pietizmus alapítója

4.8. REFORMÁTUS HAGYOMÁNY:

4.9. Ulrich Zwingli

4.10. Martin Bucer - a kálvinizmus atyja

4.11. Kálvin János / Jean Calvin - Genf tudósa

4.12. Heidelbergi Káté (1563)

4.13. Jakob Arminius - A predestinációt illető kétségek

4.14. Dordrechti zsinat (1618 - 19)

4.15. Jonathan Edwards - Az ébredés filozófusa

4.16. AZ ANABAPTISTÁK (ÚJRAKERESZTELKEDŐK):

4.17. A Schleitheimi Hitvallás (1527)

4.18. Menno Simons - Az anabaptista vezér

4.19. A BRIT REFORMÁCIÓ:

4.20. William Tyndale - Az angol Biblia atyja (16. sz. eleje)

4.21. Thomas Cranmer - Az istentisztelet nyelve

4.22. John Knox - A mennydörgő skót

4.23. A Harminckilenc Cikkely

4.24. William Perkins - A mérsékelt puritán

4.25. A Westminsteri Hitvallás

4.26. John Owen - a cromwelli bíró

4.27. A Második Londoni Hitvallás (1677)

4.28. John Bunyan - Isten zarándoka

4.29. John és Charles Wesley - Evangéliumi ébredés

4.30. Loyolai Ignác - Jézus társasága

4.31. A tridenti zsinat

4.32. Ávilai Teréz - Isten nyughatatlan, kósza fehérnépe

4.33. Robert Bellarmino - A protestantizmus ellen

4.34. Blaise Pascal - A szív érvei

5. ÖSSZEFOGLALÓK:

5.1. ÖKUMENIKUS ZSINATOK

5.1.1. 325 - I. nicea zsinat

5.1.2. 381 - I. konstantinápolyi zsinat

5.1.3. 431 - efézusi zsinat

5.1.4. 451 - khalkedóni zsinat

5.1.5. 553 - II. konstantinápolyi zsinat

5.1.6. 680 - 81 -III. konstantinápolyi zsinat

5.1.7. 787 - II. niceai zsinat

5.2. 7 SZENTSÉG

5.2.1. keresztség

5.2.2. bérmálás

5.2.3. eucharisztia

5.2.4. bűnbánat

5.2.5. utolsó kenet

5.2.6. egyházi rend

5.2.7. házasság

5.3. KÁLVINIZMUS 5 PONTJA (TULIP)

5.3.1. teljes bűnösség

5.3.2. (az) Úr feltétel nélküli választása

5.3.3. limitált kiengesztelés

5.3.4. (az) irgalom ellenállhatatlan

5.3.5. perszeveranciája a szenteknek

5.4. REFORMÁTORI ALAPELVEK

5.4.1. sola scriptura (csak a szentírás)

5.4.2. soli Deo Gloria (egyedül Isten dicsősége)

5.4.3. solus Christus (egyedül Krisztus)

5.4.4. sola gratia (egyedül a kegyelem)

5.4.5. sola fide (egyedül a hit)

5.5. REFORMÁTUS ISTENTISZTELET FŐ RÉSZEI

5.5.1. közosztás

5.5.2. ima

5.5.3. ének

5.5.4. latio

5.5.5. textus

5.5.6. ének

5.5.7. ima

5.5.8. hirdetés

5.5.9. záróének

5.5.10. áhítás

5.6. ÉVSZÁMOK

5.6.1. orange - i zsinat - 529

5.6.2. IV. lateráni zsinat - 1215

5.6.3. Wittenberg - 1517

5.6.4. Worms , Speyer - 1521

5.6.5. De libero Arbitrio - 1524

5.6.6. De servo Arbitrio - 1525

5.6.7. Schleidheim - i hitvallás - 1527

5.6.8. Marburg - 1529

5.6.9. Ágostai hitvallás - 1530

5.6.10. Anglikán egyház - 1534

5.6.11. egyházszerv, Regensburg - 1541

5.6.12. Augsburg - 1555

5.6.13. Heidelbergi Káté - 1563

5.6.14. tordai vallásbéke - 1568

5.6.15. dordrechti zsinat - 1618-19

5.6.16. Innefabilis Deus - 1854

5.6.17. országgyűlés, vallásszabadság - 1859

5.6.18. I. vatikáni zsinat - 1869-70

5.6.19. Barmeni hitvallás - 1934

5.6.20. II. vatikáni zsinat - 1962-65

5.7. EGYHÁZI ÜNNEPEK

5.7.1. advent

5.7.2. karácsony

5.7.3. évközi idő

5.7.4. nagyböjt

5.7.5. nagypéntek

5.7.6. húsvét

5.7.7. áldozó csütörtök

5.7.8. pünkösd

6. 5) A keresztény gondolkodás a modern világban (1800-tól napjainkig)

6.1. A LIBERÁLISOK:

6.2. Friedrich Schleiermacher - A romantika vallása

6.3. Albert Ritschl - Jézus a tökéletes ember

6.4. Adolf von Harnack - A kereszténység lényege

6.5. AZ EVANGÉLIUMI KERESZTÉNYEK:

6.6. Charles Finney - Az ébredés ösztönzése

6.7. Peter Forsyth - Központban : a kereszt

6.8. Benjamin Warfield - a tévedhetetlen Biblia

6.9. Gerrit Berkouwer - A Biblia emberi oldala

6.10. Helmut Thielicke - A ma emberéhez szólni

6.11. Karl Barth - Isten legyen Isten

6.12. Gustaf Aulén - A győztes Krisztus

6.13. A Barmeni HItvallás (1934)

6.14. Dietrich Bonhoeffer - vallástlan keresztyénség

6.15. Reinhold Niebuhr - A keresztyénség társadalmi jelentősége

6.16. Soren Kierkegaard - A feneketlen mélység

6.17. Rudolf Bultmann - Mítosztalan evangélium

6.18. Paul Tillich - a fundamentumok is megrendülnek

6.19. Újabb fejlemények

6.20. Jürgen Moltmann - A megfeszített Isten

6.21. Wolfhart Pannenberg - Történelemben gyökerező hit

6.22. Feminista teológia

6.23. RÓMAI KATOLIKUSOK:

6.24. John Henry Newman - A tanfejlődés

6.25. Ineffabilis Deus - 1854

6.26. Az első vatikáni zsinat (1869 - 70)

6.27. Munificentissimus Deus (1950)

6.28. Pierre Teilhard de Chardin - Az evolúció misztikusa

6.29. A II. vatikáni zsinat (1962-65)

6.30. Karl Rahner - Anonim keresztyénség

6.31. Hans Küng - Katolikus fenegyerek

6.32. A HIT VILÁGSZERTE:

6.33. Az egyházak világtanácsa

6.34. Martin Luther King - Az igazságosság álma

6.35. Kosuke Koyama - Isten egy nyugodt kultúrában

6.36. John Mbiti - Az importkeresztyénség elutasítása

6.37. A felszabadítás teológiája - forradalmár keresztyének

6.38. A lausanne - i kongresszus

6.39. A pünkösdi és a karizmatikus mozgalom