Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Egyházismeret by Mind Map: Egyházismeret

1. 3) A középkori nyugat

1.1. Az Athanasius féle hitvallás

1.2. Boethus - Beszélgetések Filozófiával

1.3. Az orange - i zsinat

1.4. Benedek - szerzetesi regula

1.5. Nagy Gergely - "Isten szolgáinak szolgája"

1.6. Johannes Scoutus Erigena - A sötét kor teológusa

1.7. Canterbury Anzelm - A szellemi belátást kereső hit

1.8. Pierre Abélard - Kérdező hit

1.9. Clairvaox - i Bernát - Az utolsó egyházatya

1.10. Petrus Lombardius - A szentenciák mestere

1.11. Gioacchino da Fiore - A három korszak

1.12. A IV. lateráni zsinat (1215)

1.13. Assisi Ferenc - Szegény Úrnő jegyese

1.14. Bonaventura - Út Istenhez

1.15. Aquinói Tamás - természet és kegyelem

1.16. Johannes Duns Scotus - szubtilis doktor

1.17. William of Ockham - legegyszerűbb magyarázat

1.18. Thomas Bradwardine - Isten korlátlan uralma

1.19. Johannes Takler - gyakorlati misztikus

1.20. Sienai Katalin - politikai misztikus

1.21. John Wycliff - reformáció hajnalcsillaga

1.22. Husz János - vértanú reformátor

1.23. A firenzei zsinat

1.24. Kempis Tamás - Krisztus követése

1.25. Gabriel Biel - Isten kegyelme és igazságossága

2. 4) Reformáció és ellenreformáció (1500-1800)

2.1. Desiderius Erasmus - A keresztyén humanista

2.2. EVANGÉLIKUS HAGYOMÁNY:

2.3. Luther Márton - Itt állok...

2.4. Philipp Melanchton - Németország tanítója

2.5. Az Ágostai hitvallás (1530) - Augsburgi hitvallás

2.6. Formula Concordiae

2.7. Philip Jakob Spener - a pietizmus alapítója

2.8. REFORMÁTUS HAGYOMÁNY:

2.9. Ulrich Zwingli

2.10. Martin Bucer - a kálvinizmus atyja

2.11. Kálvin János / Jean Calvin - Genf tudósa

2.12. Heidelbergi Káté (1563)

2.13. Jakob Arminius - A predestinációt illető kétségek

2.14. Dordrechti zsinat (1618 - 19)

2.15. Jonathan Edwards - Az ébredés filozófusa

2.16. AZ ANABAPTISTÁK (ÚJRAKERESZTELKEDŐK):

2.17. A Schleitheimi Hitvallás (1527)

2.18. Menno Simons - Az anabaptista vezér

2.19. A BRIT REFORMÁCIÓ:

2.20. William Tyndale - Az angol Biblia atyja (16. sz. eleje)

2.21. Thomas Cranmer - Az istentisztelet nyelve

2.22. John Knox - A mennydörgő skót

2.23. A Harminckilenc Cikkely

2.24. William Perkins - A mérsékelt puritán

2.25. A Westminsteri Hitvallás

2.26. John Owen - a cromwelli bíró

2.27. A Második Londoni Hitvallás (1677)

2.28. John Bunyan - Isten zarándoka

2.29. John és Charles Wesley - Evangéliumi ébredés

2.30. Loyolai Ignác - Jézus társasága

2.31. A tridenti zsinat

2.32. Ávilai Teréz - Isten nyughatatlan, kósza fehérnépe

2.33. Robert Bellarmino - A protestantizmus ellen

2.34. Blaise Pascal - A szív érvei

3. 5) A keresztény gondolkodás a modern világban (1800-tól napjainkig)

3.1. A LIBERÁLISOK:

3.2. Friedrich Schleiermacher - A romantika vallása

3.3. Albert Ritschl - Jézus a tökéletes ember

3.4. Adolf von Harnack - A kereszténység lényege

3.5. AZ EVANGÉLIUMI KERESZTÉNYEK:

3.6. Charles Finney - Az ébredés ösztönzése

3.7. Peter Forsyth - Központban : a kereszt

3.8. Benjamin Warfield - a tévedhetetlen Biblia

3.9. Gerrit Berkouwer - A Biblia emberi oldala

3.10. Helmut Thielicke - A ma emberéhez szólni

3.11. Karl Barth - Isten legyen Isten

3.12. Gustaf Aulén - A győztes Krisztus

3.13. A Barmeni HItvallás (1934)

3.14. Dietrich Bonhoeffer - vallástlan keresztyénség

3.15. Reinhold Niebuhr - A keresztyénség társadalmi jelentősége

3.16. Soren Kierkegaard - A feneketlen mélység

3.17. Rudolf Bultmann - Mítosztalan evangélium

3.18. Paul Tillich - a fundamentumok is megrendülnek

3.19. Újabb fejlemények

3.20. Jürgen Moltmann - A megfeszített Isten

3.21. Wolfhart Pannenberg - Történelemben gyökerező hit

3.22. Feminista teológia

3.23. RÓMAI KATOLIKUSOK:

3.24. John Henry Newman - A tanfejlődés

3.25. Ineffabilis Deus - 1854

3.26. Az első vatikáni zsinat (1869 - 70)

3.27. Munificentissimus Deus (1950)

3.28. Pierre Teilhard de Chardin - Az evolúció misztikusa

3.29. A II. vatikáni zsinat (1962-65)

3.30. Karl Rahner - Anonim keresztyénség

3.31. Hans Küng - Katolikus fenegyerek

3.32. A HIT VILÁGSZERTE:

3.33. Az egyházak világtanácsa

3.34. Martin Luther King - Az igazságosság álma

3.35. Kosuke Koyama - Isten egy nyugodt kultúrában

3.36. John Mbiti - Az importkeresztyénség elutasítása

3.37. A felszabadítás teológiája - forradalmár keresztyének

3.38. A lausanne - i kongresszus

3.39. A pünkösdi és a karizmatikus mozgalom

4. 1) Az egyházatyák

4.1. A platonizmus és a görög bölcselet

4.2. Az apostoli atyák

4.3. Jusztiniosz vértanú - "a hit védelmezője"

4.4. Irenaeus - "az eretnekek ellen"

4.5. Tertillianus - " a latin teológia atyja"

4.6. Origenész - "Platonizmus a tömegeknek?"

4.7. Cyprianus - "a vértanú püspök"

4.8. Kaiszareai Euszebiosz - "az egyháztörténet atyja"

4.9. Az I. niceai zsinat (325)

4.10. Athanusius - Krisztus istensége

4.11. Szír Efrém - A szentlélek hárfája

4.12. A kappadókiai atyák - A szentháromság körülírása

4.13. Az I. konstantinápolyi zsinat (381)

4.14. Ambrus - Egyház a császár felett

4.15. Aranyszájú János - Az ige hirdetése

4.16. Jeromos - a Biblia latinul

4.17. Ágoston - a hit példaképe

4.18. Alexandriai Kürillosz - Jézus a megtestesült Ige

4.19. Efézusi zsinat (431)

4.20. Küroszi Theodorétosz - Jézus Isten és Ember

4.21. Nagy Leó - "a méltatlan örökös"

4.22. a khalkedóni zsinat (451)

4.23. Az Apostoli hitvallás

5. 2) A keleti hagyomány (Kr. u. 500-tól)

5.1. Aeropagoszi Dénes - Ami Isten nem

5.2. II. konstantinápolyi zsinat (553)

5.3. Maximus Confessor

5.4. A III. konstantinápolyi zsinat (680-81)

5.5. Damaszkuszi János - Az utolsó görög egyházatya

5.6. A II. niceai zsinat (787)

5.7. Simeon, az Új Teológus - személyes lelki tapasztalat

5.8. Gregoriosz Palamász - Isten megismerése a csöndben

5.9. Poszitheosz Hitvallása - (1672)

6. ÖSSZEFOGLALÓK:

6.1. ÖKUMENIKUS ZSINATOK

6.1.1. 325 - I. nicea zsinat

6.1.2. 381 - I. konstantinápolyi zsinat

6.1.3. 431 - efézusi zsinat

6.1.4. 451 - khalkedóni zsinat

6.1.5. 553 - II. konstantinápolyi zsinat

6.1.6. 680 - 81 -III. konstantinápolyi zsinat

6.1.7. 787 - II. niceai zsinat

6.2. 7 SZENTSÉG

6.2.1. keresztség

6.2.2. bérmálás

6.2.3. eucharisztia

6.2.4. bűnbánat

6.2.5. utolsó kenet

6.2.6. egyházi rend

6.2.7. házasság

6.3. KÁLVINIZMUS 5 PONTJA (TULIP)

6.3.1. teljes bűnösség

6.3.2. (az) Úr feltétel nélküli választása

6.3.3. limitált kiengesztelés

6.3.4. (az) irgalom ellenállhatatlan

6.3.5. perszeveranciája a szenteknek

6.4. REFORMÁTORI ALAPELVEK

6.4.1. sola scriptura (csak a szentírás)

6.4.2. soli Deo Gloria (egyedül Isten dicsősége)

6.4.3. solus Christus (egyedül Krisztus)

6.4.4. sola gratia (egyedül a kegyelem)

6.4.5. sola fide (egyedül a hit)

6.5. REFORMÁTUS ISTENTISZTELET FŐ RÉSZEI

6.5.1. közosztás

6.5.2. ima

6.5.3. ének

6.5.4. latio

6.5.5. textus

6.5.6. ének

6.5.7. ima

6.5.8. hirdetés

6.5.9. záróének

6.5.10. áhítás

6.6. ÉVSZÁMOK

6.6.1. orange - i zsinat - 529

6.6.2. IV. lateráni zsinat - 1215

6.6.3. Wittenberg - 1517

6.6.4. Worms , Speyer - 1521

6.6.5. De libero Arbitrio - 1524

6.6.6. De servo Arbitrio - 1525

6.6.7. Schleidheim - i hitvallás - 1527

6.6.8. Marburg - 1529

6.6.9. Ágostai hitvallás - 1530

6.6.10. Anglikán egyház - 1534

6.6.11. egyházszerv, Regensburg - 1541

6.6.12. Augsburg - 1555

6.6.13. Heidelbergi Káté - 1563

6.6.14. tordai vallásbéke - 1568

6.6.15. dordrechti zsinat - 1618-19

6.6.16. Innefabilis Deus - 1854

6.6.17. országgyűlés, vallásszabadság - 1859

6.6.18. I. vatikáni zsinat - 1869-70

6.6.19. Barmeni hitvallás - 1934

6.6.20. II. vatikáni zsinat - 1962-65

6.7. EGYHÁZI ÜNNEPEK

6.7.1. advent

6.7.2. karácsony

6.7.3. évközi idő

6.7.4. nagyböjt

6.7.5. nagypéntek

6.7.6. húsvét

6.7.7. áldozó csütörtök

6.7.8. pünkösd