Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Hudební nauka by Mind Map: Hudební nauka
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Hudební nauka

Get started!

Use toolbar to add ideas

Key shortcuts

Drag & Drop and double-click canvas

Find out more?

Zápis not

Bílé klávesy a notová osnova

Posuvky

Italské názvosloví

a capella [kapela] - bez doprovodu, sborově accelerando [ačelerando] - zrychlovat accentato [ačentáto] - důrazně adagio [adádžo] - volně ad libitum (latinsky) - libovolně agile [ádžile] - svižně, hbitě agitato [adžitáto] - bouřlivě allegretto [alegreto] - mírnou rychlostí allegro - rychle amabile [amábile] - líbezně amoroso [amorózo] - milostně andante - zvolna, krokem appassionato [apasionáto] - vášnivě a poco a poco [póko] - poznenáhlu a prima vista - z listu arioso [arijózo] - zpěvně barbaro - surově, barbarsky bellicoso [belikózo] - bojovně brioso [brijózo] - živě, ohnivě cantabile [kantábile] - zpěvně capo [kápo] - začátek capriccioso [kapričózo] - rozmarně comodo [kómodo] - pohodlně con calore [kon kalóre] - vřele, vroucně con moto [kon] - hybně con sordino [kon sordýno] - s dusítkem crescendo [krešendo] - zesilovat cupo [kúpo] - chmurně, zasmušile da capo [kápo] - od začátku decrescendo [dekrešendo] - zeslabovat delicatamente [delikatamente] - jemně dissonante [dysonante] - nelibozvučný devoto [devóto] - zbožně dolce [dolče] - sladce doloroso [dolorózo] - bolestně enfatico [enfátyko] - důrazně eroico [erojiko] - hrdinně erotico [erotiko] - milostně espressivo [espresívo] - výrazně facile [fáčile] - lehce feroce [feróče] - divoce fieramente - prudce, divoce fine - konec flebile - žalostně focoso [fokózo] - ohnivě fortissimo [fortysimo] - velmi silně, nejsilněji fresco [fresko] - čerstvě, svěže furioso [furijózo] - divoce, zuřivě gaudioso [gaudijózo] - radostně, vesele gentile [džentyle] - roztomile glissando - spojení dvou tónů klouzavým způsobem grandioso [grandyjózo] - velkolepě grazioso [gracijózo] - půvabně gustoso [gustózo] - vkusně imperioso [imperijózo] - hrdě impetuoso [impetuózo] - útočně improvisando [improvizando] - podle vlastní fantazie infurianto [infurijanto] - rozzuřeně in modo di [dy] - na způsob intimo [íntimo] - důvěrně lacrimoso [lakrimózo] - plačtivě lamentando - naříkavě lesto - hbitě, čile lento - pomalu libero - svobodně, volně maestoso [maestózo] - vznešeně magico [mádžiko] - kouzelný, čarovný magnifico [manifiko] - velkolepě malinconico [malinkónyko] - zádumčivě marcato [markáto] - důrazně melancolico [melankóliko] - zádumčivě mezzo [meco] - středně mobile - hybně moderato [moderáto] - mírně modesto - skromný, zdrženlivý molto - velmi moto - pohyb nobile - ušlechtile omaggio [omadžo] - pocta, počest ostinato [ostynáto] - opakování tématu v jednom hlase passionato [pasijonáto] - vášnivě pianissimo [pijanysimo] - velmi slabě piano [pijáno] - slabě pizzicato [picikáto] - hra drnkáním na struny posato [pozáto] - rozvážně, klidně prestissimo [prestysimo] - co nejrychleji presto - rychle rapido - prudce, dravě religioso [relidžózo] - nábožně repente - náhle risoluto [rizolúto] - rozhodně ritardando - zpomalovat ritenuto [ritenúto] - trochu zvolněně secco [seko] - suše serioso [serijózo] - vážně sforzando [sforcando] - důrazně scherzadno [skercando] - žertovně silenzio [silencio] - mlčení, pomlka sostenuto [sostenúto] - zdrženlivě spaventato - ustrašeně staccato [stakáto] - krátce, odraženě tempo - doba, rychlost tremando - chvějivě tremendo - hrozivě tremolo - rychlé opakování téhož tónu troppo - příliš vibrato [vibráto] - rozechvěně, jemné rozechvění tónu vittorioso [vitorijózo] - vítězně vivace [viváče] - živě vivacissimo [vivačisimo] - velmi živě

Dynamika

Orientační značky

Rytmus a tak

Stupnice

Durové

Mollové a další

Předznamenání

Akordy

Transpozice

Kvintový kruh

Intervaly

Zpět na blog