KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM ( CM T8/1945 - TK XX) Nguyễn Hà Anh (12A3)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM ( CM T8/1945 - TK XX) Nguyễn Hà Anh (12A3) by Mind Map: KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM ( CM T8/1945 - TK XX) Nguyễn Hà Anh (12A3)

1. Hoàn cảnh tác động văn học

1.1. Cách mạng tháng 8 thành công

1.2. Hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ

1.3. Công cuộc xây dựng xhcn ở miền Bắc

2. Giai đoạn Văn Học

2.1. Văn học thời kì chống Pháp

2.1.1. Nội dung gắn liền với CM

2.1.2. Tác phẩm:

2.1.2.1. Đồng Chí

2.1.2.2. Truyện Làng

2.1.2.3. Bắc Sơn

2.2. Văn học thời kì chống Mỹ

2.2.1. Nội dung: Chống Mỹ, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng

2.3. Thời kì xây dựng XHCN

2.3.1. Nội dung: Ngợi ca đất nước

2.3.2. Tác phẩm:

2.3.2.1. Gió Lộng

2.3.2.2. Ngọn lửa

2.3.2.3. Mùa Lạc

3. Đặc Điểm

3.1. Hướng về đại chúng

3.2. Nội dung: Tổ quốc, XHCN

3.3. Vận động theo cách mạng hóa với vận mệnh đất nước

3.4. Mang khuynh hướng sử thi, cảm hứng lãng mạn