Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PC Ordinador by Mind Map: PC Ordinador

1. Fa que els alumnes tinguin molta informació al seu abast

1.1. Han de tenir criteri

1.2. L'han de saber gestionar

1.3. Nous sistemes d'emmagatzematge

1.3.1. S'emmagatzema tot en sistemes virtuals

1.3.2. Es perd la titularitat de la informació, la informació es de tots

2. Alumnes

2.1. Millora la relació entre alumnes

2.1.1. Àmbit escolar

2.1.1.1. Millora el treball coperatiu

2.1.1.2. Facilita l'entrega de material

2.1.1.3. Poden contactar amb escoles d'arreu del món

2.1.1.4. Homogeneitza

2.1.2. Àmbit personal

2.1.2.1. Incrementa la interacció

2.1.2.2. Trenca barreres

2.1.2.3. Obre nous horitzons

2.2. Pèrdua de relacions

2.2.1. Només es relacionen amb qui volen

2.2.2. Poden escollir amb qui parlen

2.3. Aparicion de noves formes de relacionar-se

2.3.1. Millora les relacions a distància

2.3.2. Poden coneixer gent de diferents paisos

2.3.3. Poden arribar a no estar mai sols

2.4. Flexibilitat per transmetre, buscar i rebre informació

2.4.1. La Xarxa mai no descansa

2.4.2. Els missatges esperen que els obrim

2.4.3. La informació de la xarxa no desapareix

3. Porfessors

3.1. Flexibilitat

3.1.1. Ha de motivar-se per estar al dia

3.1.2. No han de tenir por a equivocar-se

3.1.3. Han de mirar de involucrar-se

3.2. Innovar en l'educació

3.2.1. No tenir por

3.2.2. Estàr disposat

3.2.3. Engrescar la comunitat educativa

3.3. Nous recursos

3.3.1. Per a millorar la feina que fem cada dia

3.3.2. Per compartir millor

3.3.3. Per aprendre més

3.3.4. Per educar millor

3.4. Nous sistemes densenyar

3.4.1. Per arribar als lumnes

3.4.2. Per no caure en la monotonia

3.4.3. Per fer cada dia millor la nostra tasca

3.5. Esforç personal per posar-se al dia

3.5.1. No ha de ser un problema sinó una solució

3.5.2. És un repte

3.5.3. Ens obliga a no deixar de ser competents

3.5.4. Ens fa ser un exemple a seguir

3.6. Noves tecniques de comunicació

3.6.1. Milloren la nostra tasca diària

3.6.2. Ens faciliten la feina

3.6.3. Ens donen seguretat

3.6.4. Ens fan arribar als nostres alumnes més facilment

4. Eina de treball

4.1. Millores de l'accesibilitat a la informació

4.2. Noves maneres de treballar

4.2.1. Formació continua

4.2.2. Innovació constant

4.3. Facilita el treball coperatiu

4.3.1. Es pot treballar quan es vol i des d'on es vulgui

4.3.2. És fàcil de treballlar tots alhora en un mateix document ( google docs)

4.4. Noves formes d'expressió

4.4.1. Es fa ús de diferents formes d'expressió

4.4.1.1. Metarxius amb diferents suports

4.4.1.1.1. Audio

4.4.1.1.2. Sò

4.4.1.1.3. Imatge

5. Porta a nous recursos

5.1. Xarxes socials

5.1.1. Noves formes de relacionar-se

5.1.1.1. Chat

5.1.1.2. Video conferència

5.1.1.3. Skype

5.1.1.4. WatsApp

5.1.1.5. Twitter

5.1.1.6. Facebook

5.1.2. Problemes d'exclusió

5.1.2.1. Poca interacció amb el món de fora la xarxa

5.1.2.2. No inclusió en xarxes socials

5.1.3. Noves formes d'expressió

5.1.3.1. Glogster

5.1.3.2. Fotologs

5.1.3.3. Blogs

5.1.4. Facilitat per trobar un grup

5.1.4.1. Tothom s'expresa a la xarxa

5.1.4.1.1. A la xarxa hi ha tots els grups socials representats

5.2. Nous sistemes de tractar la informació

5.2.1. Nous formats

5.2.2. Molt més compartida

5.2.3. Fàcil d'accedir-hi

5.3. Fomenta els metatextos

5.3.1. Són atractius

5.3.2. Innovadors

5.3.3. Gestionen molta informació de forma eficaç

5.4. Facilitat per accedir a la informació

5.4.1. Informació per tothom

5.4.2. Fàcil accés

5.4.3. Formats universals

6. Fa nescesari un esforç i un parenentage per part dels alumnes i professors