Educatia intelectuala-reprezintă un conţinut pedagogic cu caracter general implicat Ón orice acti...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Educatia intelectuala-reprezintă un conţinut pedagogic cu caracter general implicat Ón orice activitate de formare-dezvoltare a personalităţii umane. by Mind Map: Educatia intelectuala-reprezintă un conţinut pedagogic cu caracter general implicat Ón orice activitate de  formare-dezvoltare a personalităţii umane.

1. Obiective

1.1. -rezultate din operaţionalizarea obiectivelor specifi ce, realizabile Ón cadrul unor activităţi educative, didactice, extradidactice.

1.2. formarea-dezvoltarea conştiinţei ştiinţifi ce practice.

1.3. formarea-dezvoltarea conştiinţei ştiinţifi ce teoretice.

1.4. formarea-dezvoltarea conştiinţei ştiinţifice.

2. Principiile educatiei intelectuale:

3. Principiul corespondenţei pedagogice .

4. Principiul valorifi cării resurselor şi a disponibilităţilor intelectuale pozitive ale personalităţii umane Ón vederea compensării, corectării şi eliminării celor negative

5. Principiul unităţii şi al continuităţii axiologice Óntre toate formele de proiectare şi de realizare a educaţiei intelectuale;

6. Principiul diferenţierii educaţiei intelectuale in funcţie de determinările sale particulare (virsta, domeniul socio-profesional, context educaţional) şi individuale

7. Principiul unităţii şi diversităţii educaţiei intelectuale.

8. Principiul ponderii educaţiei intelectuale in raport cu toate celelalte conţinuturi generale ale educaţiei

9. Principiul corelaţiei dintre nivelul cultural al educaţiei intelectuale şi necesităţile pedagogice proprii fi ecărei virste psihologice şi şcolare.

10. Principiul valorifi cării permanente a cunoştinţelor empirice.

11. Educatia intelectuala

12. Braga Carolina PP11R