Švietimo sistema

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Švietimo sistema by Mind Map: Švietimo sistema

1. Formalusis švietimas

1.1. •Pradinis ugdymas •Pagrindinis ugdymas •Vidurinis ugdymas •Formalusis profesinis mokymas •Aukštojo mokslo studijos

2. Neformalusis švietimas

2.1. •Ikimokyklinis ugdymas •Priešmokyklinis ugdymas •Kitas vaikų neformalusis ir formalųjį šv. papildantis ugdymas •Suaugusiųjų švietimas

3. Švietimo pagalba

3.1. •Profesinis orientavimas •Švietimo informacinė pagalba •Psichologinė pagalba •Socialinė pedagoginė •Specialioji pedagoginė ir specialioji •Sveikatos priežiūros mokykloje •Konsultacinė •Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir kita pagalba

4. Savišvieta