VĂN HÓA TỔ CHỨC XÃ HỘI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VĂN HÓA TỔ CHỨC XÃ HỘI by Mind Map: VĂN HÓA TỔ CHỨC XÃ HỘI

1. ĐẶC TRƯNG

1.1. Thị tộc mẫu hệ

1.2. Ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa

1.3. Bảo tồn và phát triển

1.4. Mối quan hệ trong gia đình

2. LÀNG XÃ

2.1. Huyết thống

2.2. Nhu cầu sống

2.3. Liên kết

2.3.1. MT tự nhiên

2.3.2. MT xã hội

3. NÔNG THÔN

3.1. Địa bàn cư trú

3.1.1. Mục đích

3.1.1.1. Liên kết

3.1.1.2. Sản xuất

3.1.2. Đặc điểm

3.1.2.1. Quan hệ hàng ngang

3.1.2.2. Tinh thần

3.1.2.2.1. Dân chủ

3.1.2.2.2. Trách nhiệm

3.1.2.3. Cơ sở

3.1.2.3.1. Tình làng nghĩa xóm

3.2. Nghề nghiệp, sở thích

3.2.1. Mục đích

3.2.1.1. Liên kết

3.2.1.2. Làm ăn sinh sống

3.2.2. Ý nghĩa

3.2.2.1. Đậm đà bản sắc

3.2.2.1.1. Văn hóa

3.2.2.1.2. Dân chủ

3.2.2.2. Niềm tự hào về đặc trưng

4. ĐÔ THỊ

4.1. Nhà nước

4.1.1. Thiết lập

4.1.2. Quản trị

4.2. Mối quan hệ

4.2.1. Nông thôn

4.2.2. Đô thị

4.3. Điền thổ

4.3.1. Thổ cư

4.3.1.1. Phố phường

5. QUỐC GIA

5.1. Nguồn gốc, lãnh thổ

5.1.1. Thể chế

5.1.2. Quốc hiệu

5.1.3. Kinh đô

5.2. Phản ánh

5.2.1. Bản sắc

5.2.2. Ý thức

5.2.3. Tinh thần độc lập