กระบวนการเชิงวิศวกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กระบวนการเชิงวิศวกรรม by Mind Map: กระบวนการเชิงวิศวกรรม

1. ระบุปัญหา

1.1. การทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาหรือความต้องการและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์

1.2. เช่น คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่มีการ์ดจอ/ซีพียู

2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

2.1. การรวบรวมข้อมูลและแนวทางที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ปัญหาแล้วสรุปเป็นแนวคิดที่จะใช้ในการแก้ปัญหา

2.2. ไม่มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น มนุษย์เป็นผู้ตรวจสอบ

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

3.1. เมื่อได้ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการแก้ปัญหาแล้ว ต้องนำข้อมูลแนวคิดที่ได้มาพิจารณาและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

3.2. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์

4. วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

4.1. การวางแผนการแก้ปัญหาตามที่ได้ออกแบบไว้โดยการดำหนดเป้าหมายและเวลาในการดำเนินงานหรือผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน

4.2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์

4.3. ทดสอบการใช้งาน

5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน

5.1. เมื่อสร้างชิ้นงานเสร็จแล้ว จะนำมาทดสอบและประเมินผลการทำงานของชิ้นงาน

5.2. เช่น แบบประเมินผล