Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phungmq by Mind Map: Phungmq

1. Dạy thương hiệu cá nhân 2 ngày

1.1. ngày 1

1.1.1. dạy sơ đồ tư duy

1.1.1.1. áp dụng sơ đồ tư duy vào công việc

1.1.1.1.1. để nhớ công việc

1.1.1.1.2. áp dụng vào đội nhóm

1.1.2. ichigai

1.2. ngày 2

2. công việc cá nhân hiện nay

2.1. bác sĩ

2.1.1. xây dựng thương hiệu cá nhân

2.1.2. xây dựng nhiều cộng đồng

2.2. hướng dẫn dinh dưỡng

2.2.1. có nhiều khách hàng

2.2.2. tìm khách hàng quan tâm bằng online

2.2.2.1. lọc theo quan tâm đưa vào các nhóm