دستور جلسه روز سه شنبه ۲۰ آبان ساعت دو : -معرفی حاضرین و خوش امد گویی -معرفی کوتاه دو دانشگاه جهت...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
دستور جلسه روز سه شنبه ۲۰ آبان ساعت دو : -معرفی حاضرین و خوش امد گویی -معرفی کوتاه دو دانشگاه جهت یاداوری ( ده دقیقه هر دانشگاه) _ پیشنهاد دانشگاه لیریا برای اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه - پیشنهاد دانشگاه گیلان برای اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه - جمع بندی و ختم جلسه by Mind Map: دستور جلسه روز سه شنبه ۲۰ آبان ساعت دو : -معرفی حاضرین و خوش امد گویی -معرفی کوتاه دو دانشگاه جهت یاداوری ( ده دقیقه هر دانشگاه) _ پیشنهاد دانشگاه لیریا برای اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه - پیشنهاد دانشگاه گیلان برای اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه - جمع بندی و ختم جلسه

1. مفاد تفاهم نامه با دانشگاه لیریا

1.1. 1

1.1.1. بخش پژوهشی

1.2. 2

1.2.1. بخش آموزشی

2. Participants

2.1. Mirhosseini

2.2. Jasbi

2.3. Vazifehdoost

2.4. Professor Rita Cadima (Vice-President )

2.5. Dr. Naíde Martins (Responsible for International Partnerships)

2.6. سفارت ایران در لیسبون: اقای فراهت

2.7. Me

3. decisions

3.1. 1

3.2. 2

4. action items

4.1. Who?

5. Announcements

5.1. 1

5.2. 2

6. Discussion