Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CIÈNCIES NATURALS by Mind Map: CIÈNCIES NATURALS

1. QUÈ ENSENYAR?

1.1. OBJECTIUS ESPECÍFICS

1.1.1. Iniciar l'activitat científica mitjançant fonts d'informació fent ús de les TIC, per aprendre i compartir coneixements.

1.1.2. Conèixer el cos humà i el seu funcionament, per poder construir la seva pròpia autonomia personal i relacionar-se amb els altres.

1.1.3. Respectar els hàbits de salut i de prevenció de malalties, per evitar conductes irresponsables.

1.1.4. Identificar avenços de la ciència que milloren la salut.

1.1.5. Observar els éssers vius i la seva relació amb el medi.

1.1.6. Analitzar els beneficis i els riscs de les tecnologies valorant la seva contribució a la millora de vida de les persones

1.1.7. Estudiar i classificar els materials segons les seves propietats i fer experiments per entendre les característiques d'alguns fenòmens.

1.1.8. Participar en treballs d'investigació.

1.1.9. Analitzar la intervenció humana en el medi fent una valoració crítica i fomentant actituds de protecció i conservació de l’entorn.

1.2. CONTINGUTS

1.2.1. BLOC 1. Iniciació a l'activitat científica

1.2.1.1. Necessitat social de més educació científica.

1.2.2. BLOC 2. L'ésser humà i la salut

1.2.2.1. Coneixement del cos humà: anatomia, fisiologia, malalties, funcions vitals, etc.

1.2.3. BLOC 3. Els éssers vius

1.2.3.1. Coneixement, respecte i estima pels éssers vius.

1.2.4. BLOC 4. Matèria i energia

1.2.4.1. Continguts relatius als fenòmens físics, les substàncies i els canvis químics

1.2.5. BLOC 5. Tecnologia, objectes i màquines

1.2.5.1. Avenços científics de la societat, així com la importància de les fonts d'energia o l'ús de les TIC.

1.3. COMPETÈNCIES CLAU

1.3.1. Competència lingüística

1.3.2. Competència matemàtica i competèncias bàsiques en ciència i tecnologia.

1.3.3. Competència digital.

1.3.4. Aprendre a aprendre.

1.3.5. Competències socials i cíviques.

1.3.6. Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor.

1.3.7. Consciència i expressió cultural.

2. COM ENSENYAR?

2.1. Són la clau de l'èxit

2.1.1. Activitats o tasques

2.1.2. Metodologies

2.1.2.1. Fer projectes, recollir informació i exposar oralment les experiències.

2.1.2.2. Conèixer l’entorn, per explorar, observar, analitzar, comparar, descobrir, manipular, reflexionar (excursions)

2.1.2.3. Exposicions orals mitjançant resums i esquemes.

2.1.2.4. L’estudi del propi cos, la importància d’adquirir hàbits saludables, l’ús responsable dels recursos naturals, la preservació del medi ambient i el consum responsable.

2.1.2.5. experimentació (la fotosíntesi, els circuits elèctrics, els imants, canvis d’estat,...)

2.1.3. Recursos

2.1.3.1. Llibre i materials propis de ciències naturals.

2.1.3.2. TIC

2.1.4. Tipus d'agrupaments o organització de la classe

2.1.4.1. Feina individual i en grup.

3. QUAN ENSENYAR?

3.1. Hem de fer una programació dia a dia dels continguts que s'han de fer depenent del dia. No es pot fer trimestre a trimestre.

4. QUE AVALUAR?

4.1. CRITERIS D'AVALUACIÓ

4.1.1. Registre d'activitats, l'esforç i l'interès que mostra l'alumne

4.1.2. Han de tenir en compte els progressos en l'assoliment de competències i la consecució d'objectius

4.1.3. L'actitud crítica i arribar a acords amb el grup de treball

4.1.4. L'autoavalció perque coneguin els criteris d'avalució

4.2. ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE

4.2.1. Bloc 1

4.2.1.1. 1.1. Cerca, selecciona, organitza i analitza informacions i n’obté conclusions, reflexiona sobre quin procés ha seguit i ho comunica de forma oral i escrita.

4.2.1.2. 1.2. Utilitza l’observació.

4.2.1.3. 1.3. Consulta documents escrits, imatges i gràfics.

4.2.2. Bloc 2

4.2.3. Bloc 3

4.2.3.1. 1.1. Identifica i explica les diferències entre éssers vius i éssers inerts.

4.2.3.2. 1.2. Observa, identifica, descriu i classifica els éssers vius segons les característiques.

4.2.4. Bloc 4

4.2.4.1. 1.1. Observa, descriu i classifica alguns materials segons les propietats.

4.2.4.2. 2.1. Utilitza algun procediment per mesurar la massa.

4.2.5. Bloc 5

4.2.5.1. 1.1 Identifica diferents tipus de màquines i eines senzilles.

4.2.5.2. 1.2. Identifica i descriu alguns dels components de les màquines o les eines.

5. COM AVALUAR?

5.1. Va relacionat amb el com ensenyar

5.1.1. Activitats o tasques

5.1.2. Metodologies

5.1.3. Recursos

5.1.4. Tipus d'agrupaments o organització de la classe

6. QUAN AVALUAR?

6.1. 3 moments

6.1.1. Avaluació inicial

6.1.1.1. Punt de partida per plantejar els objectius que s’han d’aconseguir.

6.1.1.1.1. Promoure aprenentatges significatius.

6.1.2. Avaluació formativa

6.1.2.1. El docent ha de canviar les estratègies metodològiques i adaptar-les al ritme d’aprenentatge del grup.

6.1.2.2. Planificació del pensament i l’acció, tenir en compte els progressos en l’assoliment de competències i la consecució d’objectius, autonomia i planificació.

6.1.2.3. Els alumnes han de participar al propi procés d’avaluació i aprendre a autoavaluar-se.

6.1.2.4. Actitud crítica i la d’arribar a acordar als treballs fets en grup.

6.1.3. Avaluació final

6.1.3.1. Avaluació global i quantitativa, comprovar el desenvolupament de les competències.