ECONOMIA (LA DIRECCIÓ I L'ORGANITZACIÓ DE L'EMPRESA.)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ECONOMIA (LA DIRECCIÓ I L'ORGANITZACIÓ DE L'EMPRESA.) by Mind Map: ECONOMIA (LA DIRECCIÓ I L'ORGANITZACIÓ DE L'EMPRESA.)

1. PROCÉS ADMINISTRATIU

1.1. QUÈ ÉS?

1.1.1. ÉS EL CONJUNT DE FUNCIONS i D'ACTIVITATS QUE DU A TERME L'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA ORIENTADES A L'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS FIXATS.

1.2. FASE MECÀNICA

1.2.1. ÉS LA PART TEÒRICA DE L'ADMINISTRACIÓ ON S'ESTABLEIX EL QUE CAL FER.

1.2.1.1. HI HAN DOS TIPUS:

1.2.1.1.1. PLANIFICACIÓ: OBJECTIUS,ESTRATÈGIES, POLÍTIQUES, PROCEDIMENT...

1.2.1.1.2. ORGANITZACIÓ: DIVISIÓ DEL TREBALL, JERARQUITZACÓ I DEPATRAMENTALITZACIÓ, DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS...

1.3. FASE DINÀMICA

1.3.1. ES PORTA A PRÀCTICA TOT EL QUE S'HA PLANEJAT I ORGANITZAT PRÈVIAMENT.

1.3.1.1. HI HAN DOS TIPUS:

1.3.1.1.1. GESTIÓ O DIRECCIÓ: PRESA DE DECISIONS, COMUNICACIÓ, LIDRETGE, FACILITACIÓ DEL TREBALL, SUPERVISIÓ...

1.3.1.1.2. CONTROL: ESTABLIMENT D'ESTÀNDARDS, MESURAMENT, CORRECCIÓ...

2. FUNCIÓ DE PLANIFICACIÓ

2.1. QUÈ ÉS?

2.1.1. CONSISTEIX EN FIXAR UNS OBJECTIUS, MARCAR ESTRATEGIES PER ASSOLIS-LOS, DEFINIR LES POLÍTIQUES DE L'EMPRESA I ESTABLIR CRITERIS DE DECISIÓ.

2.2. S'HAN DE SEGUIR AQUESTS PASSOS PER DUR A TERME UNA BONA PLANIFICACIÓ:

2.2.1. 1. ANALITZAR LA SITUACIÓ DE PARTIDA

2.2.1.1. ESTUDIAR LA SITUACIÓ ACTUAL DE L'EMPRESA AMB LA INTENCIÓ DE DETECTAR LES OPORTUNITATS EXISTENTS.

2.2.2. 2. MARCAR L'OBJECTIU

2.2.2.1. ES ON L'EMPRESA VOL ARRIBAR I DEFINIR DIVERSES ALTERNATIVES PER ACONSEGUIR-LO

2.2.3. 3. ANALITZAR ELS PUNTS FORTS I FEBLES

2.2.3.1. ES ON S'AVALUEN ELS COSTOS, ELS RISCOS, ETC, I S'ESCULL LA QUE S'ADAPTA MILLOR A LES NECESSITATS.

2.2.4. 4. CONTROLAR I DETERMINAR LES DESVIACIONS QUE ES PRODUEIXIN

2.2.4.1. CONSISTEIX EN CONTROLAR I CORREGIR LES DIFERENTS DESVIACIONS QUE ES PUGUIN OCASIONAR.

2.3. QUAN ES VOLEN ESTABLI OBJECTIUS S'HA DE TENIR EN COMPTE:

2.3.1. HAN DE SER REALISTES

2.3.2. S'HAN D'ESTABLIR PRIORITATS ENTRE ELS DIFENRENTS OBJECTIUS I SUBOBJECTIUS.

2.3.3. S'HAN D'ASSOLIR AMB EL MENOR NOMBRE DE CONSEQÜENCIES IMPREVISTES I LES DESPESES QUE GENERIN HAN DE SER MÍNIMES.

3. FUNCIÓ D'ORGANITZACIÓ

3.1. FUNCIÓ D'ORGANITZACIÓ

3.1.1. Empresa i administració

3.1.2. L'ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

3.1.2.1. SÓN NORMES QUE TENEN COM A FINALITAT COORDINAR TOTS ELS MTJANS A DISPOSICIÓ DE L'EMPRESA, AMB ELS MÍNIMS COSTOS I ESFORÇ POSSIBLES PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS MARCATS PRÈVIAMENT.

3.1.3. LA DIVISIÓ DEL TREBALL

3.1.3.1. ÉS EL NOMBRE DE TASQUES DIFERENTS EN LES QUALS ES DISTRIBUEIX EL TREBALL NECESSARI PER PRODUIR UN BÉ O SERVEI AMB L'OBJECTIU DE MILLORAR L'EFICIÈNCIA.

3.1.4. L'ORGANITZACIÓ FORMAL

3.1.4.1. ÉS L'ESTRUCTURA INTENCIONAL DEFINIDA I IDENTIFICADA EN LA QUAL L'EMPRESA SITUAL AL LLOC MÉS CONVENIENT A CADA UNA DE LES PERSONES QUE FORMEN PART PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS PREDETERMINATS.

3.2. QUÈ ÉS?

3.2.1. LA FINALITAT D'AQUESTA FUNCIÓ ÉS DISSENYAR UNA ESTRUCTURA EN LA QUAL QUEDEN DEFINIDES LES TASQUES QUE HA DE FER CADA PERSONA QUE FORMA PART DE L'EMPRESA.

3.3. PER DISSENYAR UN BON SISTEMA D0ORGANITZACIÓ S'HA DE TENIR EN COMMPTE:

3.3.1. DETERMINAR ELS NIVELLS D'ORGANITZACIÓ.

3.3.2. HAN DE SER CLARS I CONCRETS LES FUNCIONS O OBJECTIUS DESTINATS A CADA PERSONA

3.3.3. CADA PERSONA HA DE SABER A QUI HA D'OBEIR

3.3.4. HAN D'EXISTIR VIES DE COMUNICACIÓ EN TOTS ELS SENTITS, DINS DE L'EMPRESA I A L'EXTERIOR.

3.4. MODELS D'ORGANITZACIÓ

3.4.1. LINEAL O JERÀRQUIC

3.4.2. FUNCIONAL

3.4.3. EN LÍNIA I D'ASSESSORAMENT

3.4.4. MATRICIAL

3.4.5. 1.4.2. Tipos de estructuras organizativas

3.5. ORGANIGRAMA

3.5.1. QUÈ ÉS?

3.5.1.1. SÓN LA REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE L'ESTRUCTURA DE L'ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL I DONEN A CONÈIXER LES CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS.

3.5.2. HA DE COMPLIR AQUESTS REQUISITS:

3.5.2.1. DIFERENCIAR ELS ELEMENTS QUE COMPONEN L'EMPRESA

3.5.2.2. DIFERENCIAR ELS NIVELLS I LES POSICIONS D'AUTORITAT

3.5.2.3. SER DE FÀCIL COMPRENSIÓ

3.5.2.4. NOMÉS HA DE COMPRENDRE ELS ELEMENTS INDISPENSABLES.

3.5.3. HI HAN DIFERENTS FORMES:

3.5.3.1. VERTICAL

3.5.3.2. RADIAL

3.5.3.3. HORITZONTAL

3.5.3.4. 3.3. LOS ORGANIGRAMAS

4. FUNCIÓ DE GESTIÓ O DIRECCIÓ

4.1. QUÈ ÉS?

4.1.1. CONSISTEIX EN INTENTAR QUE LES PERSONES QUE FORMEN L'EMPRESA FACIN LESS TASQUES NECESSÀRIES PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS MARCATS

4.2. PER GESTIONAR L'EMPRESA HI HA DIFERENTS NIVELLS DE DIRECCIÓ:

4.2.1. A

4.3. EL DIRECTIU TÉ DIFERENTS FUNCIONS:

4.3.1. ESCOLLIR LES TASQUES QUE CAL DUR A TERME

4.3.2. TRANSMETRE LES TASQUES ALS TREBALLADORS QUE TÉ A CÀRREC SEU

4.3.3. DONAR INSTRUCCIONS ALS TREBALLADORS DEL QUE HAN DE FER

4.3.4. CREAR SITUACIONS DE TREBALL FAVORABLES, AMB L'OBJECTIU DE MOTIVAR ELS TREBALLADORS

5. FUNCIÓ DE CONTROL

5.1. QUÈ ÉS?

5.1.1. CONSISTEIX A VERIFICAR QUE TOT SURTI COM S'HAVIA PREVIST EN FER LA PLANIFICACIÓ, TANT COM ELS OBJECTIUS GENERALS COM ELS SUBOBJECTIUS MÉS CONCRETS.

5.2. EN CAS NEGATIU, S'HAN DE CORREGIR LES DESVIACIONS. HI HAN DOS MOTIUS GENERALS:

5.2.1. NO S'EXECUTEN ELS PLANS COM S'HAVIEN PREVIST, PER FALTA D'ORGANITZACIÓ O PER POCA RENDIBILITAT DEL RECURSOS.

5.2.2. ELS PLANS NO EREN ELS ADEQUATS I S'HAVIEN MARCAT UNS OBJECTIUS QUE NO ES PODIEN ASSOLIR.

5.3. HI HA DIVERSES TÈCNIQUES DE CONTROL:

5.3.1. L'AUDITORIA: QUE VERIFICA LA PLANIFICACIÓ TANT EN RLACIÓ AMB LA COMPATIBILITAT COM AMB LA RENDIBILITAT DELS RECURSOS O LA GESTIÓ GLOBAL DE L'EMPRESA.

5.3.1.1. HI HA DUES CLASSIFICACIONS

5.3.1.1.1. LA PRIMERA DISTINGEIX ENTRE AUDITORIA INTERNA QUE ES DU A DINTRE L'EMPRESA COM A MECANISME PROPI DE CONTROL, I L'EXTERNA, QUE SON PERSONES ALIENES A L'EMPRESA, (PROFESSIONALS INDEPENDENTS)

5.3.1.1.2. LA SEGONA, INCLOU L'AUDITORIA DE COMPTES QUE ANALITZA ELS ESTATS FINANCERS A L'EMPRESA, L'AUDITORIA OPERATIVA, QUE ANALITZA L'ESTRUCTURA GLOBAL DE L'EMPRESA RESPECCTE ELS OBJECTIUS, LES POLÍTIQUES O PLANIFICACIONS. I FINALMENT L'ECOAUDIITORIA QUE CONTROLA L'IMPACTE MEDIAAMBIENTAL DE LES EMPRESES.

5.3.2. EL CONTROL DEL PRESSUPOST

5.3.2.1. CONSISTEIX EN COMPROVAR SI ELS IMPORTS PRESSUPOSTATS A LA FASE DE PLANIFICACIÓ S'HAN DONAT REALMENT O NO

5.3.3. L'ESTADÍSTICA

5.3.3.1. PERMET TRACTAR LES DADES HISTÒRIQUES D'UN PROBLEMA, TREURE'N CONCLUSIONS I FER PRONÒSTICS. EX. LES PREVISIONS DE VENDES FETES AMB DADES HISTÒRIQUES D'ANYS ANTERIORS O D'ALTRES EMPRESES DEL SECTOR.