TÍNH CÁCH VÀ GIÁ TRỊ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TÍNH CÁCH VÀ GIÁ TRỊ by Mind Map: TÍNH CÁCH VÀ GIÁ TRỊ

1. TÍNH CÁCH

1.1. Định nghĩa

1.1.1. Là tất cả những cách thức phản ứng và tương tác với người khác của một cá nhân

1.1.2. Mô tả tính cách dựa vào những đặc điểm có thể đánh giá được mà con người thể hiện

1.2. Đánh giá tính cách

1.2.1. hữu ích trong các quyết định tuyển dụng

1.2.2. Cách phổ biến nhất: bản câu hỏi điều tra (cá nhân tự đánh giá bản thân)

1.2.3. Khảo sát dựa theo đánh giá của người quan sát

1.2.3.1. cách đánh giá tính cách độc lập

1.2.3.2. các chỉ báo thường tốt hơn

1.3. Những yếu tố quyết định tính cách

1.3.1. Di truyền

1.3.1.1. Tầm vóc cơ thể

1.3.1.2. Giới tính

1.3.1.3. Cấu tạo cơ và phản xạ

1.3.1.4. Vẻ hấp dẫn của khuôn mặt

1.3.1.5. Tính khí

1.3.1.6. Mức năng lượng và nhịp sinh học

1.3.2. Tính cách thay đổi theo thời gian

1.3.3. Đặc điểm tính cách

1.3.3.1. Những đặc điểm bền vững mô tả hành vi của 1 cá nhân

1.3.3.2. đặc điểm đó không thay đổi theo thời gian và xuất hiện nhiều lần trong nhiều tình huống -> càng quan trọng

1.4. Mô hình mô tả tính cách

1.4.1. Chỉ số phân loại tính cách Myers-Briggs

1.4.1.1. Được sử dụng phổ biến nhất

1.4.1.2. Gồm 4 nhóm đặc điểm tính cách chính chia thành 16 kiểu tính cách

1.4.1.2.1. Hướng ngoại

1.4.1.2.2. Hướng nội

1.4.1.2.3. Giác quan

1.4.1.2.4. Trực giác

1.4.1.2.5. Lý tính

1.4.1.2.6. Cảm xúc: thường dùng giá trị và cảm xúc

1.4.1.2.7. Nguyên tắc: muốn có trật tự và cơ cấu rõ ràng

1.4.1.2.8. Linh hoạt: linh hoạt và tự phát

1.4.1.3. Mỗi 1 sự kết hợp có thể có của 16 tính cách trên sẽ được đặt 1 cái tên, vd

1.4.1.3.1. INTJ

1.4.1.3.2. ESTJ

1.4.1.3.3. ENTP

1.4.2. Mô hình Năm đặc điểm chính

1.4.2.1. Hướng ngoại

1.4.2.2. Hoà đồng

1.4.2.3. Tận tâm

1.4.2.4. Ổn định cảm xúc

2. GIÁ TRỊ

2.1. Chỉ số phân loại tính cách Myers-Briggs

2.1.1. Được sử dụng phổ biến nhất

2.2. Mô hình Năm đặc điểm chính