Hệ điều hành windows

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hệ điều hành windows by Mind Map: Hệ điều hành windows

1. 1. Màn hình nền

1.1. - Desktop (màn hình nền)

1.2. - Biểu tượng trên màn hình nền

2. 2. Bắt đầu làm việc với Windows

2.1. - Nút Start

2.2. - Bảng chọn Start