Менежмент

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Менежмент by Mind Map: Менежмент

1. Үйл явц

1.1. 1. Асуудлыг илрүүлэх

1.1.1. 2. Шийдвэрлэх

1.1.1.1. 3. Шийдвэрийн гүйцэтгэлийг хангах

2. Ажил гүйцэтгэх урлаг

2.1. "Сайн менежмент нь асуудлыг улам сонирхолтой болгож, түүний шийдлийг бүтээлчээр шийдэх урлаг тул хүн бүр тус асуудалтай тулж, ажиллахыг хүсдэг." - Паул Хавкен

2.1.1. Байгууллагын нэгдсэн зорилго, зохион байгуулалт, нийгмийн хариуцлага бүхий хүмүүсийн нэгдэл, нарийн нийлмэл системийг удирдах урлаг юм.

3. Шинжлэх Ухаан

3.1. II дайны үед Нэгдсэн хүчин цэргийн төлөвлөлт хийхдээ эрдэмтэдтэй хамтарснаар хийсэн үйл явцын судалгаа нь менежментийн ШУ-ны эхлэл болсон байдаг.

3.1.1. Менежментийн ШУ нь судлах зүйл, судалгааны арга зүй, асуудлууд болон тэдгээрийг шийдвэрлэх арга зам бүхий бие даасан ШУ юм.

4. Чиг үүрэг

4.1. Францын эдийн засагч, инженер, энтрепренер Хенри Файол нь бизнесийн менежментийн 4 функц болох чиг үүргийг дараах үүргүүдээр тайлбарласан байна. 1. Төлөвлөх 2. Манлайлах 3. Зохион байгуулах 4. Хянах Өдгөө эдгээр чиг үүргүүд нь Файолын менежментийн теорем нэрээр алдартай бөгөөд түүхэнд хамгийн энгийн томьёолол гэж үздэг байна.

5. Байгууллагыг удирдаж буй хүмүүс

5.1. Менежер нь "зорилго дэвшүүлж, түүнд хүрэхийг яв цав мэдэх, түүнийгээ хамгийн хямд аргаар хийх урлаг"-ийг эзэмшсэн, мэргэшсэн ажилтан нь менежер байна. - Ф.Тейлор

6. Удирдлагын бүтэц буюу аппарат

6.1. Удирдлагын бүтэц нь байгууллагын оршин тогтнох системийн дэд систем болж байгууллагыг зорилгод хүргэхийн тулд хамгийн үр өгөөжтэй ажиллах бүтэц, бүрэлдэхүүн юм.

7. Менежментийн сэтгэлгээний хөгжил

7.1. ХХ зуун дахь менежментийн онолын хөгжил

7.1.1. ШУ менежментийн ба захиргааны сонгодог сургууль

7.1.1.1. 1910-аад он: Тейлоризм

7.1.1.2. 1920-иод он: Файолизм

7.1.2. Шинэ сонгодог ба хүний харилцааны сургууль

7.1.2.1. 1940-өөд он: Нийгмийн систем, хүний сэтгэлзүйн онцлогийг хамаарах удирдлагын ШУ

7.1.3. Тоон болон системийн хандлагын сургууль

7.1.3.1. 1950-аад он: Системийн онол, ЭЗ, математик тооцолол ашиглах нь

7.1.3.2. 1970-аад он: Байгууллагын гадаад, дотоод орчныг нөхцөл байдалтай холбох нь

7.1.4. Нөхцөл байдлын ба инновацын хандлагын сургууль

7.1.4.1. 1980-аад он: Байгууллагын соёлыг нарийн авч үзэх нь

7.1.4.2. 1990-ээд он: Орчны нөхцөл байдалд хүн ба технологийг дасан зохицуулж ажиллах нь

7.1.5. Шинэ зуун

7.1.5.1. Шинэ зууны менежментийн парадигм

8. Менежментийн судалгаа

8.1. Нийгэм үйл ажиллагааны систем - "Судлагдахуун"

8.1.1. Менежментийн судалгааны ач холбогдол

8.1.1.1. Менежерт бодох эргэцүүлэх хэрэгсэл болдог.

8.1.1.2. Системчлэн харах боломжийг олгодог.

8.1.1.3. "Сэтгэн бодохуй => Үйл ажиллагаа"

8.1.1.4. Сэтгэхүйн анхдагч өгөгдөл, үйл ажиллагааны онтологи төсөөлөл

8.1.2. Судалгааны аргазүй: Сэтгэн бодох операц

8.1.2.1. Мэдээллийг тохирох замаар судлах

8.1.2.2. Хуримтлуулсан мэдээллийг анализ хийж, тайлбарлах

8.1.2.3. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг бодитой төлөвлөх