"ภาวะผู้นำเหนือผู้นำ" แบบภาวะผู้นำแห่งศตวรรษที่21 โดย ดารุวรรณ ถวิลการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
"ภาวะผู้นำเหนือผู้นำ" แบบภาวะผู้นำแห่งศตวรรษที่21 โดย ดารุวรรณ ถวิลการ by Mind Map: "ภาวะผู้นำเหนือผู้นำ"      แบบภาวะผู้นำแห่งศตวรรษที่21 โดย ดารุวรรณ ถวิลการ

1. ความหมาย

1.1. ภาวะผู้นำเหนิอผู้นำ(Superleadership)เป็นภาวะผู้นำของผู้นำที่นำคนอื่นเพื่อให้คนอื่นสามารถนำตนเองได้โดยมีบทบาทเป็นผู้กระตุ้น ให้กำลังใจแก่ผู้ตามทุกขั้นตอน

1.1.1. ภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 คือผู้นำที่ทีภาวะผู้นำให้สามารถนำตนเอง และขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ Kreitner&Angelo (2007)

2. คุณลักษณะ Superleadership

2.1. ผู้นำช่วยให้ผู้ตามได้ค้นพบความสามารถของตนเอง และนำความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้อำนาจผู้ตาม(empower) ไม่ใช่การนำหรือสั่งการ

2.1.1. -ครู(Teacher)

2.1.2. -ผู้สอนงาน(Coach)

2.1.3. -ผู้ชี้นำไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา(Director)

3. กระบวนการของภาวะผู้นำเหนือผู้นำ (Manz and Sims 2001)

3.1. 1.การทำให้เป็นผู้นำตนเอง(Become a self-leader)

3.2. 2.ผู้นำแสดงเป็นต้นแบบฉบับของการเป็นผู้นำตนเอง (Model self-leader)

3.3. 3.กระตุ้นให้ผู้ตามตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง(Self - set Goals)

3.4. 4.การสร้างรูปแบบความคิดทางบวก(Create positive thought patterns)

3.5. 5.การอำนวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นำตนเองโดยการให้รางวัลและตำหนิอย่างสร้างสรรค์(Facilitate self-leadership through reward and constructive reprimand)

3.6. 6.การสนัสนุนให้เกิดผู้นำตนเองโดยการสร้างทีมงาน(Promote self-leadership through teamwork)

3.7. 7.การอำนวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้นำตนเอง(Facilitate self-leadership culture)

4. แนวทางฝึกปฏิบัติในการเป็นผู้นำเหนือผู้นำ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์

4.1. 1.กลยุทธ์การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล(Interpersonal strategy) การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้นำและผู้ตาม

4.2. 2.กลยุทธ์การทำงานเป็นทีม(Team strategy)

4.3. 3.กลยุทธ์การจัดการองค์การ(Organizational strategy)

5. กลยุทธ์ในการเป็นผู้นำเหนือผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

5.1. 1.กลยุทธ์ผู้นำในตนเองเพื่อให้การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ(Self leadership strategies for effective action)

5.1.1. 1.1ตั้งเป้าหมายให้กับตนเอง(Self- set goals)

5.1.2. 1.2การจัดบรรยากาศของการทำงานให้เอื้ออำนวย(Management of cues)

5.1.3. 1.3การฝึกฝน(Rehearal)

5.1.4. 1.4การฝึกการเป็นคนช่างสังเกตุ(Self-observation)

5.1.5. 1.5การให้รางวัลกับตนเอง(Self-rewards)

5.1.6. 1.6การทบทวนตนเอง(Self correcting feedback)

5.2. 2.การให้รางวัลกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่เกิดจากงาน(Use natural rewards)

5.2.1. -การกล่าวชื่นชมตนเอง

5.2.2. -การทำในสิ่งที่ตนเองชอบ

5.2.3. -การสร้างความสนุกในการทำงาน

5.2.3.1. *การเปลี่ยนแปลงงานให้ง่ายขึ้น

5.2.3.2. *การหาความรู้เพิ่มเติมจากการทำงาน

5.3. 3.ส่งเสริมความคิดที่มีประสิทธิภาพ(Promote effective thinking and feeling)

5.3.1. 3.1การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด(changing the way we think)

5.3.2. 3.2ความเชื่อ (Beliefs)

5.3.3. 3.3ประสบการณ์(Imagined experiences)

5.3.4. 3.4 พูดกับตนเอง(Self-talk)

5.3.5. 3.5การจัดการความคิดและอารมณ์(Managing thought patterns and emotional intelligence)

6. การพัฒนาทักษะผู้นำเหนือผู้นำ

6.1. 1.ค้นหาและหาทางปรับปรุงแก้ไขความเชื่อและข้อสมมติที่ไม่ดี ค้นหาจุดอ่อนด้านความคิดเชิงลบ แล้วทดแทนด้วยทัศนะเชิงบวก

6.2. 2.ใช้วิธีการพูดเชิงบวกที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับตนเอง

6.3. 3.สร้างความสามารถในการมองเห็นวิธีการในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

6.3.1. -แบบการบริหารตนเอง(Self-management)

6.3.2. -แบบการนำตนเอง(Self-direct)

7. การนำรูปแบบการจัดการเพื่อพัฒนาผู้นำเหนือผู้นำในสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21

7.1. 1.การจัดการการทำงานของทีมด้วยตนเอง(Self -managing teams in action)

7.2. 2.การจัดการการทำงานเป็นทีมในสถานศึกษา(Self-managing teams in school)

7.3. 3.การจัดการด้านการสื่อสารด้วยตนเอง(Self-managing communication)

7.4. 4.การนำตนเองของทีม(Leading self-managing teams)