APROXIMACIÓ AL CONCEPTE DE FAMÍLIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
APROXIMACIÓ AL CONCEPTE DE FAMÍLIA by Mind Map: APROXIMACIÓ AL CONCEPTE DE FAMÍLIA

1. LA FAMÍLIA DES DEL PUNT DE VISTA JURÍDIC

1.1. LA FAMÍLIA A LA CONSTITUACIÓ

1.1.1. ARTICLE 32

1.1.2. ARTICLE 39

1.2. LA REGULACIÓ DE LES RELACIONS DE PARENTIU

1.2.1. RELACIONS DE CONSANGUINITAT

1.2.2. RELACIONS D'AFINITAT

1.2.3. RELACIONS D'ADOPCIÓ

2. LA FAMÍLIA DES DE LA PERSPECTIVA ANTROPOLÒGICA

2.1. LA FILIACIÓ

2.2. EL MATRIMONI I LES UNIONS DE FET

2.3. LA SEPARACIÓ O EL DIVORCI

3. LA FAMÍLIA DES DEL PUNT DE VISTA SOCIOLÒGIC

3.1. FAMÍLIA TRADICIONAL VERSUS FAMÍLIA MODERNA

3.1.1. FAMÍLIA TRADICIONAL

3.1.2. FAMÍLIA MODERNA

3.1.2.1. FAMÍLIA DE DOBLE CARRERA

3.1.2.2. FAMÍLIA SEMITRADICIONAL

3.2. FAMÍLIA NUCLEAR VERSUS FAMÍLIA EXTENSA

3.2.1. FAMÍLIA NUCLEAR

3.2.1.1. FILL ÚNIC

3.2.1.2. FAMÍLIA NOMBROSA (3 FILLS O MÉS)

3.2.1.3. FAMÍLIA UNINUCLEAR O NUCLEAR SIMPLE: MATRIMONI SENSE FILLS SOLTERS

3.2.2. FAMÍLIA EXTENSA

3.2.2.1. POLINUCLEAR

3.2.2.2. AMPLIADA

3.3. NOVES TRANSFORMACIONS DE RELACIÓ FAMILIAR

3.3.1. FAMÍLIES AGREGADES

3.3.2. FAMÍLIES MONOPARENTALS

3.3.2.1. NATALITAT

3.3.2.2. RELACIÓ MATRIMONIAL, COM DIVORCI, SEPARACIÓ...

3.3.2.3. ORDENAMENT JURÍDIC

3.3.2.4. SITUACIONS SOCIALS ESPECÍFIQUES

3.3.3. FAMÍLIES EDUCADORES

3.3.4. FAMÍLIES RECONSTRUÏDES

3.3.5. FAMÍLIES HOMOSEXUALS

3.3.6. FAMÍLIES DE CÒNGUES SOLS

3.3.7. FAMÍLIES MONOFILIALS