ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP by Mind Map: ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

1. ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP LÀ GÌ

1.1. Được dựa trên cơ sở đạo đức

1.2. tập hợp các chuẩn mực đạo đức áp dụng trong phạm vi nghề nghiệp cụ thể

2. TẦM QUAN TRỌNG

2.1. Giúp xây dựng uy tín cho ngân hàng

2.2. Tạo lập lòng tin từ phía khách hàng

2.3. Giúp củng cố hình ảnh của một nhân viên ngân hàng chuyên nghiệp

2.4. Nâng cao chất lượng dịch vụ

2.5. Tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp

3. NGUYÊN TẮC & CHUẨN MỰC

3.1. Tôn trọng

3.1.1. Nguyên tắc tôn trọng con người đòi hỏi chủ thể kinh doanh phải tôn trọng phẩm giá, quyền lợi chính đáng

3.1.2. cạnh tranh lành mạnh và công bằng với đối thủ cạnh tranh

3.1.3. gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của khách hàng và xã hội

3.2. Trung thực

3.2.1. Tính trung thực đòi hỏi chủ thể kinh doanh không dùng các thủ đoạn gian xảo hoặc phi pháp để kiếm lời, cạnh tranh không lành mạnh.

3.2.2. Chủ thể kinh doanh phải chấp hành nghiêm luật pháp của Nhà nước

3.2.3. Đối với xã hội, chủ thể kinh doanh không được làm ô nhiễm môi trường tự nhiên

3.3. Trách nhiệm với cộng đồng xã hội

3.3.1. Gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội

3.3.2. Thúc đẩy xã hội phát triển

4. TRẢ LỜI CHO CÂU HỎI:Có ý kiến cho rằng hoạt động kinh doanh hiện nay, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, cần phải có các chuẩn mực đạo đức kinh doanh. Tuy nhiên, một số quan điểm cho rằng mục tiêu của các tổ chức kinh doanh là lợi nhuận nên cần coi yếu tố sinh lời là trên hết. Bạn có ý kiến gì về các quan điểm trên? Quan điểm của các bạn về đạo đức kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp?