ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP TCNH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP TCNH by Mind Map: ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP TCNH

1. CÁC CHUẨN MỰC

1.1. TUÂN THỦ

1.2. CẨN TRỌNG

1.3. LIÊM CHÍNH

1.4. TẬN TÂM, CHUYÊN CẦN

1.5. SÁNG TẠO, THÍCH ỨNG

1.6. BẢO MẬT THÔNG TIN

2. CÁC QUY TẮC ỨNG XỬ

2.1. ĐỐI NỘI

2.1.1. CẤP DƯỚI-CẤP TRÊN

2.1.1.1. TÔN TRỌNG

2.1.1.2. TINH TẾ

2.1.2. CẤP TRÊN-CẤP DƯỚI

2.1.2.1. TÔN TRỌNG

2.1.2.2. CHỈ DẠY

2.1.3. CÙNG CẤP

2.1.3.1. TÔN TRỌNG

2.1.3.2. GÓP Ý

2.2. ĐỐI NGOẠI

2.2.1. THÁI ĐỘ

2.2.1.1. LỊCH SỰ

2.2.1.2. THÂN THIỆN

2.2.1.3. PHÙ HỢP HOÀN CẢNH

2.2.2. TRANG PHỤC

2.2.2.1. GỌN GÀNG

2.2.2.2. LỊCH SỰ

2.2.2.3. PHÙ HỢP HOÀN CẢNH

3. ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

3.1. KHÁI NIỆM

3.1.1. CƠ SỞ ĐẠO ĐỨC

3.1.2. CÁC CHUẨN MỰC

3.2. Ý NGHĨA

3.2.1. UY TÍN

3.2.2. LÒNG TIN

3.2.3. HÌNH ẢNH

3.2.4. CHẤT LƯỢNG

3.2.5. MỐI QUAN HỆ

3.3. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

3.3.1. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

3.3.2. TRUYỀN THỐNG

3.3.3. TÔN GIÁO

3.3.4. MÔI TRƯỜNG-XÃ HỘI