A Luyến: PA1 71k / ngày 26tr / Năm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A Luyến: PA1 71k / ngày 26tr / Năm by Mind Map: A Luyến: PA1  71k / ngày  26tr / Năm

1. Hỗ trợ thu nhập khi nằm viện : 300k/ ngày

2. Thu nhập bảo vệ

2.1. Thương tật trên 81%: 500tr

2.2. Tử vong do bệnh hoặc thông thường : 500tr

2.3. Tử vong tai nạn (trước 65 tuổi): 2 tỉ

2.4. Không hút thuốc lá : Tặng thêm 50tr

2.5. Ứng trước ung thư: 125tr

3. Quỹ bảo vệ tai nạn( 1.5 tỉ) : 2tr - 200tr/ năm. Tùy theo tỉ lệ thương tật.

3.1. Chi trả từ gẫy đốt tay - Chân ...( từ nhẹ đến nặng )

3.2. Chỉ cần chụp phim XQ và có xác nhận của bác sĩ( không cần nằm viện )