Quản lí sinh viên

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Quản lí sinh viên by Mind Map: Quản lí sinh viên

1. Môn học

1.1. Mã môn

1.2. Tên môn

2. Giáo viên

2.1. Mã giáo viên

2.2. Tên giáo viên

2.3. Mã môn

2.4. Số tiết

3. Kết quả

3.1. Mã sinh viên

3.2. Mã môn

3.3. Điểm lần 1

3.4. Điểm lần 2

3.5. Số thứ tự

4. Khoa

4.1. Mã khoa

4.2. Tên khoa

5. Lớp

5.1. Mã lớp

5.2. Tên lớp

6. Sinh viên

6.1. Mã sinh viên

6.2. Mã lớp

6.3. Họ và tên

6.4. Ngày tháng năm sinh

6.5. Nơi sinh

6.6. Giới tính

6.7. Học bổng

6.8. Mã khoa