ปัญหาขยะมูลฝอย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปัญหาขยะมูลฝอย by Mind Map: ปัญหาขยะมูลฝอย

1. 1. ทิ้งขยะไม่ถูกที่

2. 2. คนมักง่ายรับผิดชอบขยะของตนเอง

3. 3. ถังขยะไม่เพียงพอ

4. 4. เวรเขตพื้นที่ไม่ทำความสะอาด

5. 5. ไม่มีการเเยกขยะ

6. 6. มีขยะจากภายนอกเข้ามามากเกินไป