ĐỘT BIẾN GEN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ĐỘT BIẾN GEN by Mind Map: ĐỘT BIẾN GEN

1. khái niệm

1.1. Đột biến là những biến đổi trong vật chất di truyền, xảy ra ở cấp độ phân tử (ADN) hay cấp độ tế bào (NST)

1.2. Đột biến gen: Là những biến đổi trong cấu trúc gen

1.3. Thể đột biến: Là những cá thể mang đột biến

2. Các dạng đột biến gen

2.1. Thay thế 1 cặp nucleotit (Đột biến không dịch khung)

2.2. Thêm hoặc mất 1 cặp nucleotit (Đột biến dịch khung)

3. Hậu quả

3.1. ĐB gen có lợi, có hại hoặc trung tính

3.2. Đa số ĐB gen là trung tính

3.3. ĐB gen phụ thuộc tổ hợp gen và môi trường

4. Nguyên nhân

4.1. Tác nhân ngooại cảnh

4.1.1. Vật lí: phóng xạ, tia tử ngoại, sốc nhiệt...

4.1.2. Hóa học: các hóa chất...

4.1.3. Sinh học: một số virus...

4.2. Tác nhân biên trong tế bào: Những rối loại sinh lí, sinh hóa của tế bào

5. Cơ chế phát sinh

5.1. Sự bắt cặp không đúng trong nhân đôi ADN

5.2. Các tác nhân gây đột biến

5.2.1. Vật lí: UV

5.2.2. Hóa học: 5BU

5.2.3. Sinh học: Một số loại virus

6. Ý nghĩa

6.1. ĐB là nguyên liệu chủa yếu của tiên hóa và chọn giống

6.2. ĐB là nguồn gốc tận cùng của BD gen

6.3. ĐBG được coi là nguyên liệu sơ cấp của tiến hóa và chọn giống