اسباب اباحه جرم

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
اسباب اباحه جرم by Mind Map: اسباب اباحه جرم

1. اضطرار

1.1. تعریف اضطرار

1.2. ادله اضطرار

1.3. مبانی اضطرار

1.4. اضطرار در قوانین کیفری موضوعه

1.5. شروط تحقق اضطرار

2. حکم قانون و امر آمر قانونی

2.1. حکم قانون

2.2. امر قانونی مقام ذی صلاح

3. رضایت مجنی علیه

4. دفاع مشروع

4.1. تعریف دفاع مشروع

4.2. ادله دفاع مشروع

4.3. مبانی دفاع مشروع

4.4. شروط تحقق دفاع مشروع