جانوران

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
جانوران by Mind Map: جانوران

1. مهره داران

1.1. ماهی ها

1.2. دوزیستان

1.3. خزندگان

1.4. پرندگان

1.5. پستانداران

2. بی مهره ها

2.1. کیسه تنان

2.2. کرم ها

2.2.1. کرم های پهن

2.2.2. کرم های حلقوی

2.2.3. کرم های لوله ای

2.3. بند پایان

2.3.1. عنکبوتیان

2.3.2. سخت پوستان

2.3.3. حشرات

2.3.4. هزار پایان

2.4. نرم تنان

2.5. خارپوستان