การสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อม by Mind Map: การสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อม

1. ปัญหาPM 2.5

1.1. สาเหตุ

1.1.1. ควันจากการเผาไหม้ Ex.การเผาป่า การทำอาหาร

1.1.2. ควันจากการคมนาคม (ท่อไอเสียยานพาหนะ)

1.1.3. ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

1.2. ผลกระทบ

1.2.1. ส่งผลต่อสุขถาพและระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์

1.2.2. กระทบเศรษฐกิจเศรษฐกิจเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเพราะอากาศไม่ปลอดโปร่งและเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค

1.2.3. ให้พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนไปทำให้ส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจและความมั่นคงเนื่องจากผู้คนจะพยายามอยู่ในบ้านมากขึ้น ทำให้ไม่ออกไปทำงานหรือซื้อสิ่งของต่างๆ มากเท่าที่ควร

1.3. เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา

1.3.1. หน้ากากอนามัยกรองฝุ่นละออง เพื่อไม่ให้ฝุ่น PM2.5 เข้าไปในร่างกาย เมื่อออกไปนอกบ้าน

1.3.2. เครื่องฟอกอากาศ เมื่ออยู่ในบ้านควรทำให้บ้านมีอากาศที่บริสุทธิ์เพื่อรรักษาระบบทางเดินหายในของคนในครอบครัว

2. ปัญหาน้ำเน่าเสีย

2.1. สำเหตุ

2.1.1. มีการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองจากโรงงานอุตสาหกรรมและครัวเรือนประชาชน

2.1.2. การทำเกษตรกรรมเนื่องจากเหล่าเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงจึงทำให้เกิดสารตกค้าง

2.1.3. เกิดจากธรรมชาติเนื่องจากน้ำอาจเกิดการขังมานานไม่มีการไหลเวียนถ่ายเท อาจมีเศษปฏิกุลจากสัตว์ต่างๆ จึงทำให้น้ำเน่าเสีย

2.2. ผลกระทบ

2.2.1. เป็นแหล่งสะสมและแพร่ระบาดของเชื้อโรค

2.2.2. มีผลกระทบต่อการเกษตรเนื่องจากน้ำมีกรดด่างไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก

2.2.3. ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศใต้น้ำ Ex.ทำลายประการังและสิ่งมีชีวิตในน้ำ

2.3. เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา

2.3.1. กังหันน้ำเพื่อให้นำเกิดการไหลเวียนไม่กักขังและมีการถ่ายเทมากขึ้น

2.3.2. เครื่องกรองหรือเครื่องกรองน้ำ ควรมีการกรองขยะหรือสิ่งปฏิกุลก่อนนำน้ำไหลลงสู่แม่น้ำต่างๆ ละในแม่น้ำควรมีการกรองน้ำโดยเครื่องกรองน้ำอีกครั้ง

3. ปัญหาขยะล้นโลก (มีขยะจำนวนมาก)

3.1. สาเหตุ

3.1.1. เกิดจากความมักง่ายของมนุษย์ทิ้งขยะในที่ว้่งจึงทำให่ไม่ได้รับการกำจัด ทำให้เกิดขยะสะสมและมีจำนวนมาก

3.1.2. การใช้สิ่งของเกินความจำเป็นเมื่อใช้เสร็จก็กลายเป็นขยะ เมื่อคนหลายคนใช้มากเกินความจำเป็นจึงทำให้ขยะมีเพิ่มขึ้น

3.1.3. มีการกำจัดขยะไม่ถูกวิธีและไม่นำขยะที่สามารถใช้ประโยชน์มาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด

3.2. ผลกระทบ

3.2.1. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง และพาหะของโรค เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ทปนเปื้อนมากับขยะมูลฝอยมีโอกาสที่จะขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นได้ เพราะขยะมูลฝอยมีทั้งความชื้นและสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์ใช้เป็นอาหาร ขยะพวกอินทรีย์สารที่ทิ้งค้างไว้ จะเกิดการเน่าเปื่อยกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน หนู แมลงสาป ซึ่งจะนำโรคมาสู่มนุษย์ได้

3.2.2. ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ขยะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษของน้ำ มลพิษของดิน และมลพิษของอากาศที่สำคัญก็คือกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการเน่าเปื่อย และสลายตัวของอินทรีย์สารเป็นส่วนใหญ่

3.2.3. ทำให้เกิดการเสี่ยงต่อสุขภาพ ขยะมูลฝอยที่ทิ้งและรวบรวมโดยขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะมูลฝอยพวกของเสียอันตราย ถ้าขาดการจัดการที่เหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

3.3. เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา

3.3.1. พลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (Bioplastic) สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์และแบคทีเรียตามธรรมชาติโดยสามารถผลิตจากวัตถุดิบที่สามารถผลิตทดแทนขึ้นใหม่ได้ในธรรมชาติ

3.3.2. นวัตกรรมอัพไซคลิ่ง (Upcycling) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรีไซเคิล แก้ปัญหาพลาสติกเหลือทิ้งที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยเป็นการนำขยะมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ทำให้เป็นสิ่งใหม่ สามารถนำมาใช้ได้ในรูปแบบใหม่ๆ โดยไม่สร้างขยะกลับคืนสู่วงจรขยะพลาสติกอีกครั้ง