Get Started. It's Free
or sign up with your email address
溪湖鎮 by Mind Map: 溪湖鎮

1. 歷史

1.1. 舊稱

1.1.1. 溪湖厝

1.2. 先人祖籍

1.2.1. 福建

1.3. 特色

1.3.1. 沒有中山、中正、復興、光復等路名

2. 美食

2.1. 羊肉滷

2.1.1. 全台唯二的 羊隻拍賣市場

2.2. 葡萄

2.2.1. 台灣最大的葡萄產區

2.3. 韭菜花

3. 景點

3.1. 糖廠

3.1.1. 小火車

3.1.2. 枝仔冰

3.2. 福安宮

3.2.1. 主祀

3.2.1.1. 天上聖母

3.3. 滴答咖啡

3.3.1. 金寶銀樓改建